PL EN


2019 | 8 |
Article title

Производната дума в тълковния речник

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
EN
The study focuses on some aspects of lexicographic description of derivative words (formed through derivation) in various monolingual dictionaries of the contemporary Bulgarian language. Attention is drawn to the place of derivatives in the structure of single- and multi-volume dictionaries, with emphasis on the types of explanatory definitions of the words of mutational, modificational and transpositional type. As a result of the analysis, the following recommendations for a future lexicographical description are made: introduction of uniform principles for presenting the different types of derivatives in monolingual dictionaries (regardless of their volume); using an appropriate explanatory definition of the lexical meaning; revealing the motivational relationships between the derivative word and its generative counterpart; avoiding the nesting approach.
PL
Wyraz pochodny w słowniku jednojęzycznymPrzedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu są niektóre aspekty opisu leksykograficznego wyrazów pochodnych (tj. powstałych w wyniku derywacji leksykalnej) w słownikach współczesnego języka bułgarskiego o różnej objętości i zakresie słownictwa. W artykule zwrócono uwagę na miejsce derywatów w strukturze słowników jedno- i wielotomowych z położeniem nacisku na różne rodzaje definicji derywatów mutacyjnych, modyfikujących i transpozycyjnych. W wyniku przeprowadzonych badań sformułowano postulaty dotyczące przyszłego opisu leksykograficznego, m. in.: wprowadzenia jednolitych zasad reprezentacji poszczególnych typów derywatów w słownikach jednojęzycznych (niezależnie od ich wielkości); użycia odpowiedniej definicji wyjaśniającej znaczenie leksykalne, wskazującej na stosunki motywacyjne między wyrazem pochodnym a wyrazem podstawowym; unikania układu gniazdowego.
RU
Przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu są niektóre aspekty opisu leksykograficznego wyrazów pochodnych (tj. powstałych w wyniku derywacji leksykalnej) w słownikach współczesnego języka bułgarskiego o różnej objętości i zakresie słownictwa. W artykule zwrócono uwagę na miejsce derywatów w strukturze słowników jedno- i wielotomowych z położeniem nacisku na różne rodzaje definicji derywatów mutacyjnych, modyfikujących i transpozycyjnych. W wyniku przeprowadzonych badań sformułowano postulaty dotyczące przyszłego opisu leksykograficznego, m. in.: wprowadzenia jednolitych zasad reprezentacji poszczególnych typów derywatów w słownikach jednojęzycznych (niezależnie od ich wielkości); użycia odpowiedniej definicji wyjaśniającej znaczenie leksykalne, wskazującej na stosunki motywacyjne między wyrazem pochodnym a wyrazem podstawowym; unikania układu gniazdowego.
Year
Volume
8
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-05
References
 • Dokulil 1982: Dokulil, Milos. “On the problem of transfers and transitions between parts of speech, esp. of transposition.” Slovo a slovesnost, no. 4 (1982): 257–271. [In Czech: Dokulil Miloš. „K otázce slovnědruhových převodů a přechodů, zvl. transpozice.“ Slovo a slovesnost, no. 4 (1982): 257–271.]
 • Kubryakova 1981: Kubryakova, Elena. Types of linguistic meanings. The semantics of the derived word. Moscow: Nauka, 1981. [In Russian: Кубрякова, Елена. Типы языковых значений. Семантика производного слова. Москва: Наука, 1981.]
 • Kurylowicz 1962: Kurylowicz, Jerzy. “Lexical Derivation and Syntactic Derivation. Into the Theory of the Parts of Speech.” In: Essays on linguistics, 57–70. Moscow: Foreign Literature Publishing House. [In Russian: Курилович, Ежи. «Деривация лексическая и деривация синтаксическая. К теории частей речи.» В: Очерки по лингвистике, 57–70. Москва: Издательство иностранной литературы, 1962.]
 • Opavska 2013: Opavska, Zdenka. “Possibilities for Lexicographical Interpretation of Nomina Actoris.” In: Martincova, Olga & Indra Svetla, eds. New words in explanatory dictionaries, 55–61. Prague: Czech Language Institute of the Czech Academy of Sciences, 2000. [In Czech: Opavská, Zdenka. „Možnosti lexikografického výkladu konatelských jmen.“ In: Martinová, Olga & Indra Světlá, ed. Nová slova ve výkladových slovnících, 55–61. Praha: ÚJC AV ČR, 2000.]
 • Słowniki
 • BED 1976: Andreychin, Lyubomir & Lyuben Georgiev & Stefan Ilchev & Nikola Kostov & Ivan Lekov & Stoyko Stoykov. Bulgarian Explanatory Dictionary. Third Edition. Sofia: Science and Art, 1976. [In Bulgarian: Андрейчин, Любомир & Любен Георгиев & Стефан Илчев & Никола Костов & Иван Леков & Стойко Стойков & Цветан Тодоров. Български тълковен речник. Трето изд. София: Наука и изкуство, 1976.]
 • BED 1994: Andreychin, Lyubomir & Lyuben Georgiev & Stefan Ilchev & Nikola Kostov & Ivan Lekov & Stoyko Stoykov. Bulgarian Explanatory Dictionary. Fourth edition, expanded and revised by D. Popov. Sofia: Science and Art, 1994. [In Bulgarian: Андрейчин, Любомир & Любен Георгиев & Стефан Илчев, & Никола Костов & Иван Леков & Стойко Стойков & Цветан Тодоров. Български тълковен речник. Четвърто изд., допълнено и преработено от Д. Попов. София: Наука и изкуство, 1976.]
 • BED 2012: Radeva, Vasilka. Bulgarian Explanatory Dictionary. Sofia: East and West, 2012. [In Bulgarian: Радева, Василка. Български тълковен речник. София: Изток – Запад, 2012.]
 • CEDBL 1995: Burov, Stoyan & Valentina Bondzholova & Maria Ilieva & Penka Pehlivanova. Contemporary Explanatory Dictionary of the Bulgarian Language with Illustrations and Supplements. Veliko Tarnovo: Elpis, 1995. [In Bulgarian: Буров, Стоян & Валентина Бонджолова & Мария Илиева & Пенка Пехливанова. Съвременен тълковен речник на българския език с илюстрации и приложения. Велико Търново: Елпис, 1995.]
 • DBL: Dictionary of the Bulgarian Language. Vol. 1. Cholakova, Kristalina, ed. Sofia: BAS Publishing House, 1977. First Edition. Second, expanded and revised edition: Pernishka, Emiliya, ed. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House & Emas, 2001. Vol. 2. Cholakova, Kristalina, ed. Sofia: BAS Publishing House, 1979. First Edition. Second, expanded and revised edition: Krumova-Tsvetkova, Liliya, ed. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House & Emas, 2001. Vol. 3. Cholakova, Kristalina, ed. Sofia: BAS Publishing House, 1981. First Edition. Second, expanded and revised edition: Kasabov, Ivan, ed. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House & Emas, 2006. Vol. 4. Cholakova, Kristalina, ed. Sofia: BAS Publishing House, 1984. First Edition. Second, expanded and revised edition: Choroleeva, Maria, ed. Prof. Marin Drinov Academic Publishing House & Emas, 2012. Vol. 5. Cholakova, Kristalina, ed. Sofia: BAS Publishing House, 1987. Vol. 6. Cholakova, Kristalina, ed. Sofia: BAS Publishing House, 1990. Vol. 7. Cholakova, Kristalina, ed. Sofia: BAS Publishing House, 1993. Vol. 8. Cholakova, Kristalina, ed. Sofia: BAS Publishing House, 1995. Vol. 9. Kjuvlieva-Mishaykova, Vesa & Maria Choroleeva, eds. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House & Emas, 1998. Vol. 10. Pernishka, Emilia & Lilia Krumova-Tsvetkova, eds. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House & Emas, 2000. Vol. 11. Baltova, Yulia & Maria Choroleeva, eds. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House & Emas, 2002. Vol. 12. Kjuvlieva-Mishaykova, Vesa & Emilia Pernishka, eds. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House & Emas, 2004. Vol. 13. Krumova-Tsvetkova, Lilia & Emilia Pernishka, eds. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House & Emas, 2008. Vol. 14. Krumova-Tsvetkova, Lilia & Maria Choroleeva, eds. Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2012. Vol. 15. Krumova-Tsvetkova, Lilia & Maria Choroleeva, eds. Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2015. [In Bulgarian: Речник на българския език. T. 1. Чолакова, Кристалина, гл. ред. София: Изд. на БАН, 1977 (1-во изд.). 2-ро, доп. и прераб. изд.: Пернишка, Емилия, ред. София: АИ Проф. Марин Дринов & Емас, 2001. Т. 2. Чолакова, Кристалина, гл. ред. София: Изд. на БАН: 1979 (1-во изд.). 2-ро, доп. и прераб. изд.: Крумова-Цветкова, Лилия, гл. ред. София: АИ Проф. Марин Дринов & Емас, 2002. Т. 3. Чолакова, Кристалина, гл. ред. София: Изд. на БАН, 1981 (1-во изд.). 2-ро, доп. и прераб. изд.: Касабов, Иван, ред. София: АИ Проф. Марин Дринов & Емас, 2006. Т. 4. Чолакова, Кристалина, гл. ред. София: Изд. на БАН, 1984 (1-во изд.). 2-ро, доп. и прераб. изд.: Чоролеева, Мария, ред. София: АИ Проф. Марин Дринов & Емас, 2001; преизд. 2012. Т. 5. Чолакова, Кристалина, гл. ред. София: Изд. на БАН, 1987. Т. 6. Чолакова, Кристалина, гл. ред. София: Изд. на БАН, 1990. Т. 7. Чолакова, Кристалина, гл. ред. София: Изд. на БАН, 1993. Т. 8. Чолакова, Кристалина, гл. ред. София: Изд. на БАН, 1995. Т. 9. Кювлиева-Мишайкова, Веса & Мария Чоролеева, гл. ред. София: АИ Проф. Марин Дринов & Емас, 1998. Т. 10. Пернишка, Емилия & Лилия Крумова-Цветкова, гл. ред. София: АИ Проф. Марин Дринов & Емас, 2000. Т. 11. Балтова, Юлия & Мария Чоролеева, гл. ред. София: АИ Проф. Марин Дринов & Емас, 2002. Т. 12. Кювлиева-Мишайкова, Веса & Емилия Пернишка, гл. ред. София: АИ Проф. Марин Дринов & Емас, 2004. Т. 13. Крумова-Цветкова, Лилия & Емилия Пернишка, ред. София: АИ Проф. Марин Дринов & Емас, 2008. Т. 14. Крумова-Цветкова, Лилия & Мария Чоролеева, гл. ред. София: АИ Проф. Марин Дринов, 2012. Т. 15. Крумова-Цветкова, Лилия & Мария Чоролеева, гл. ред. София: АИ Проф. Марин Дринов, 2015.]
 • DCBLL: Romanski, Stoyan, ed. Dictionary of Contemporary Bulgarian Literary Language. Vol. 1. Sofia: BAS Publishing House, 1955. Vol. 2. Sofia: BAS Publishing House, 1957. Vol. 3. Sofia: BAS Publishing House, 1959. [In Bulgarian: Романски, Стоян, гл. ред. Речник на съвременния български книжовен език. Т. 1. София: Изд. на БАН, 1955. Т. 2. София: Изд. на БАН, 1957. Т. 3. София: Изд. на БАН, 1959.]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_zcm_2019_8_61-72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.