Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 33 | 61-81

Article title

Zasadność obowiązywania art. 278 § 2 k.k. w odniesieniu do art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Content

Title variants

EN
Reasonability of being in force article 278(2) of Polish Criminal Code in reference to Article 117(1) of Polish law on copyrights and related rights

Languages of publication

Abstracts

EN
In this paper, the author discusses the validity of Article 278(2) of the Polish Criminal Code, which penalises appropriation of a computer programme, in reference to Article 117(1) of the Law on copyright and related rights. Linguistic and logical method as well as comparative elements are employed in the paper. First, the most important features of a crime set forth in Article 278(2) of the Polish Criminal Code are discussed as well as features of a crime under Article 117(1) of the Copyright Law. The author then examines the relationship of the scopes of legal norms expressed in these provisions towards each other. The author demonstrates that the scopes of these regulations cross. Thus, the functioning of Article 278(2) of the Criminal Code is by all means valid.
PL
W niniejszym artykule rozważono zasadność obowiązywania art. 278 § 2 k.k. penalizującego przywłaszczenie programu komputerowego w odniesieniu do art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W artykule posłużono się metodą językowo-logiczną wraz z elementami komparatystycznymi. W pierwszej kolejności zanalizowano najważniejsze znamiona czynu z art. 278 § 2 k.k., a następnie znamiona czynu z art. 117 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W drugiej kolejności zbadano wzajemny stosunek zakresów norm wysłowionych w tych przepisach. Autor wskazał, że pomiędzy zakresami norm wysłowionych w art. 278 § 2 k.k. i w art. 117 ust. 1 PrAut zachodzi stosunek krzyżowania się. W związku z tym obowiązywanie art. 278 § 2 k.k. jest zasadne.

Year

Volume

33

Pages

61-81

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

References

 • Balicki M., Komentarz do art. 74 PrAut, w: A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2019.
 • Barta J., Markiewicz R., Matlak A., Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, w: J. Barta (red.), System prawa prywatnego. Tom 13. Prawo autorskie, Warszawa 2017.
 • Behan A., Pojęcie i prawnokarna ochrona programu komputerowego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2018, z. 1.
 • Bojarski M. (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2017.
 • Ćwiąkalski Z., Komentarz do art. 117 PrAut, w: J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Daśko N., Komentarz do art. 117 PrAut, w: A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zeszyt 21, Warszawa 1998.
 • Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Komentarz do art. 278 k.k., w: W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278–363, Warszawa 2016.
 • Dunaj B. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996.
 • Gardocki L., Przestępstwa przeciwko mieniu w projekcie k.k., „Palestra” 1994, nr 7–8.
 • Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2017.
 • Gienas K., Komentarz do art. 74 PrAut, w: E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Gienas K., Komentarz do art. 117 PrAut, w: E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Lachowski J., Komentarz do art. 278 k.k., w: V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.
 • Lewandowski, S., Ochrona prawna programów komputerowych w prawie polskim i USA oraz traktacie zawartym pomiędzy obu krajami, 2001, www.klgates.com/files/Publication/8cd74cbc-a2fb-4abc-8923-b7f6735aec6e/Presentation/PublicationAttachment/837bdae6-a4c0-4ba9-85ba-c3c76412f362/Polish_White_Paper_Lewandowski.pdf.
 • Marek A., Oczkowski T., Kradzież i przywłaszczenie, w: R. Zawłocki (red.), System Prawa Karnego. Tom 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, Warszawa 2015.
 • Matusiak I., Komentarz do art. 74 PrAut, w: P. Ślęzak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Mozgawa M., J. Radoniewicz, Prawnokarne aspekty prawa autorskiego (analiza dogmatyczna i praktyka ścigania), Warszawa 2002, https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/M-Mozgawa-J-Radoniewicz-Prawnokarne-aspekty-prawa-autorskiego-2002.pdf.
 • Nowicka A., Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych, Warszawa 1995.
 • Oczkowski T., Komentarz do art. 278 k.k., w: R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Serlikowska A., Naruszenia prawa autorskich w Internecie, „Studia Iuridica Toruniensia” 2013, t. XIII, vol. 13.
 • Sobol E. (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1993.
 • Wilk L., Komentarz do art. 278 k.k., w: M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do artykułów 222–316, Warszawa 2017.
 • Zagrodnik J., Komentarz do art. 117 PrAut, w: P. Ślęzak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Zimończyk Ł., Program komputerowy w orzecznictwie organów ochrony prawnej, „Acta Iuris Stetinensis” 2017, nr 2 (18).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1963613

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_18276_ais_2021_33-04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.