Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 33 | 83-100

Article title

Kontrola wykonania obowiązków nabywcy nieruchomości rolnych

Authors

Content

Title variants

EN
Control of fulfillment of the duties of the purchaser of agricultural property

Languages of publication

Abstracts

EN
The aim of the article is to examine whether the provision of Article 8a of the Act on modelling the agricultural system concerns the supervision or control of the National Agriculture Support Centre (KOWR) over the performance of obligations of an agricultural real estate’s buyer. In addition, the study aims to explain KOWR’s rights with respect to this buyer and to examine what will determine the future recovery of agricultural property by KOWR acting on behalf of the State Treasury when it is found that the property is not used in accordance with the obligations set out in the Act on modelling the agricultural system. The research is carried out using the following methods: examination of the law in force, analysis of judicial decisions and relevant literature. The analysis demonstrates that KOWR cannot issue any binding orders or recommendations for an agricultural real estate’s buyer, i.e. it does not have any supervisory measures, therefore the provision of Art. 8a of the act concerns control, and the legislator used the concept of supervision in this provision wrongly and unnecessarily. Moreover, it is clarified that if an inspection demonstrates that the buyer uses the agricultural property contrary to the provisions of the Act, it does not mean that the State Treasury will regain it, as KOWR may not have the financial resources to pay the market value of the property pursuant to the provisions of the Act on real estate management.
PL
Celem artykułu było zbadanie, czy przepis art. 8a u.k.u.r.1 dotyczy nadzoru, czy też kontroli KOWR nad wykonaniem obowiązków nabywcy nieruchomości rolnej. Ponadto przedmiotem opracowania było wyjaśnienie uprawnień KOWR2 wobec nabywcy nieruchomości rolnej oraz ustalenie, od czego w przyszłości będzie należało odzyskanie nieruchomości rolnej przez KOWR działający na rzecz Skarbu Państwa, gdy zostanie stwierdzone, że nieruchomość nie jest wykorzystywana zgodnie w obowiązkami wskazanymi w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metod: formalnej, dogmatycznej, analizy orzecznictwa oraz literatury przedmiotu. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że KOWR nie może wydawać nabywcy nieruchomości rolnej żadnych wiążących poleceń lub zaleceń, tzn. nie dysponuje żadnymi środkami nadzorczymi, wobec czego przepis art. 8a u.k.u.r. dotyczy kontroli, a ustawodawca w tym przepisie mylnie i niepotrzebnie posłużył się pojęciem nadzoru. Ponadto wyjaśniono, że stwierdzenie w wyniku kontroli, że nieruchomość rolna jest wykorzystywana przez nabywcę niezgodnie z przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nie oznacza, że Skarb Państwa odzyska ją, gdyż KOWR może nie dysponować środkami finansowymi na zapłatę wartości rynkowej nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Year

Volume

33

Pages

83-100

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

References

 • Bieluk J., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2019.
 • Biliński M., w: M. Biliński, W. Gonet, H. Wolska, Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, Warszawa 2020.
 • Blajer P., w: P. Blajer, W. Gonet, W., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2020.
 • Boć J., Kuta T., Prawo administracyjne, Warszawa 1984.
 • Czarnow S., Nadzór i kontrola nad gospodarką komunalną a zagadnienie legalności, w: M. Stec, M. Mączyński (red.), Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności, Warszawa 2011.
 • Czech T., Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2020, https://sip.lex.pl/#/commentary/587820137/617577/czech-tomasz-ksztaltowanie-ustroju-rolnegokomentarz?cm=URELATIONS.
 • Gęsicki M., Mały leksykon prawniczy, Warszawa 1997.
 • Giętkowski R., w: T. Bąkowski, T. Żukowski (red.), Leksykon prawa administracyjnego materialnego, Warszawa 2016.
 • Gonet W., w: P. Blajer, W. Gonet, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2020.
 • Hauser R., Masternak-Kubiak M., Pojęcie, istota i rodzaje kontroli, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 2. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, Warszawa 2012.
 • Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2012.
 • Knosala E., Prawne układy sterowania w administracji publicznej, Katowice 1998.
 • Kocowski T., Kontrola i nadzór (policyjny, reglamentacyjny, właścicielski), w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 8a. Publiczne Prawo Gospodarcze, Warszawa 2013.
 • Łobos-Kotowska D., Stańko, M., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2020.
 • Małecka-Łyszczek M., w: Dolnicki B. (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa 2019.
 • Michnik A., Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej wynikające z ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2017, nr 1.
 • Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/kontrola.html.
 • Stahl M., Akty kontroli, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 5. Prawne formy działania administracji, Warszawa 2013.
 • Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1977.
 • Waligórski M.A., Działalność gospodarcza w ujęciu prawa administracyjnego, Poznań 2006.
 • Wolska H., Nadzór jednostek samorządu terytorialnego nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i kapitałowymi spółkami komunalnymi, w: M. Stec, S. Płażek (red.), Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego, Warszawa 2017.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1963611

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_18276_ais_2021_33-05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.