Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 33 | 149-160

Article title

Niepodanie pełnej daty wydania decyzji przez organ podatkowy jako wada decyzji – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2019 roku (VIII SA/Wa 824/18)

Content

Title variants

EN
Failure to provide the full date of the decision issued by the tax authority as a defect of the decision – a gloss to the judgment of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 17 January 2019 (VIII SA / Wa 824/18)

Languages of publication

Abstracts

EN
This article concerns the analysis of whether the indication of an incomplete date of an administrative decision by a tax authority constitutes a qualified defect, obliging the administrative court to declare the contested act invalid. A correct individual administrative act should comply with both substantive law and procedural law. Any violation of these regulations should be assessed as issuing a defective administrative act. A defective administrative decision may therefore be of substantive and procedural nature. The concept of defectiveness of an administrative act is based on the theory of defect gradation connected with the variety of sanctions. The authors are critical of the judgment of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 17 January 2019 (VIII SA / Wa 824/18), deeming, following the doctrine, that the defectiveness affected by a tax authority’s decision was not a grave, qualified violation of procedural law, which would require the sanction of nullity. The defect in the contested decision, as perceived by the Court, should be removed in one of the procedures for rectifying the decision as an insignificant defect that does not affect the resolution of an individual’s case (in terms of both substantive and procedural law). As a result, the Court was obliged to resolve the case on its merits. The authors of the study use the analytical research method, based in particular on administrative literature and jurisprudence.
PL
Przedmiotowa glosa jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy wskazanie niepełnej daty wydania decyzji administracyjnej przez organ podatkowy stanowi wadę kwalifikowaną, obligującą sąd administracyjny do stwierdzenia nieważności zaskarżonego aktu. Prawidłowy indywidualny akt administracyjny powinien być zgodny zarówno z przepisami prawa materialnego, jak i prawa procesowego. Każde naruszenie tych regulacji musi być ocenianie jako wydanie wadliwego aktu administracyjnego. Wadliwość decyzji administracyjnej może mieć zatem charakter materialnoprawny, lecz także procesowy. Koncepcja wadliwości aktu administracyjnego opiera się na teorii gradacji wad powiązanej z różnorodnością sankcji. Autorzy krytycznie odnoszą się do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2019 roku, sygn. VIII SA/Wa 824/18, uznając, w ślad za utrwaloną doktryną prawa procesowego, że wadliwość, którą dotknięta była decyzja organu podatkowego, nie miała charakteru ciężkiego, kwalifikowanego naruszenia prawa procesowego, co wymagałoby zastosowania sankcji nieważności. Dostrzeżona przez Sąd wada zaskarżonej decyzji powinna zostać usunięta w jednym z trybów rektyfikacji decyzji jako wada nieistotna, niemająca wpływu na rozstrzygnięcie sprawy jednostki (w ujęciu materialnoprawnym oraz procesowym). W konsekwencji Sąd był zobligowany do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Autorzy w opracowaniu posługują się metodą badawczą analityczną, bazując w szczególności na piśmiennictwie oraz orzecznictwie sądowoadministracyjnym.

Year

Volume

33

Pages

149-160

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Adamiak B., Wadliwość decyzji administracyjnej, Wrocław 1986.
 • Adamiak B., Gradacja naruszenia procesowego prawa administracyjnego, ,,Państwo i Prawo” 2012, nr 3.
 • Adamiak B., w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 9. Prawo procesowe administracyjne, Warszawa 2020.
 • Adamiak B., Kierunki dekodyfikacji nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego, w: W. Chróścielewski, Z. Kmieciak (red.), Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, Warszawa 2018.
 • Borkowski J., w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Dawidowicz, W., Zarys procesu administracyjnego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.
 • Filipek J., Stosunek administracyjnoprawny, Kraków 1968.
 • Hauser R., w: R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 1. Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2015.
 • Hilarowicz T., Ogólne zasady teorji administracji, zasady ustroju rządowych władz administracyjnych i postępowania administracyjnego. Dodatek. Tematy do ćwiczeń administracyjnych. Streszczenie 6-ciu wykładów, wygłoszonych na kursie dla urzędników państwowych, w listopadzie – grudniu 1924 r., Warszawa 1924.
 • Iserzon E., Niektóre podstawowe zagadnienia postępowania administracyjnego de lege ferenda, ,,Państwo i Prawo” 1958, z. 3.
 • Presnarowicz S., w: L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1977.
 • Starościak J., Prawne formy i metody działania administracji, w: J. Starościak (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 3, Wrocław 1978.
 • Ziemski K.M., w: R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 5. Prawne formy działania administracji, Warszawa 2013.
 • Zimmermann J., Ordynacja podatkowa. Komentarz. Postępowanie podatkowe, Toruń 1998.
 • Zimmermann M., w: M. Jaroszyński, M. Zimmermann, W. Brzeziński, Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1963665

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_18276_ais_2021_33-09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.