Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 34 | 75-89

Article title

Wpływ pandemii COVID-19 na polski sektor kolejowy

Content

Title variants

EN
The influence of the COVID-19 pandemic on the Polish railway sector

Languages of publication

Abstracts

EN
The aim of the paper is to show the changes in the Polish railway sector related to the COVID-19 pandemic. It presents the statistical perspective of the changes concerning passenger transport and cargo shipments as well as legislative changes related to the adoption of the so-called Covid Acts influencing the railway transport sector. The analysis includes institutional and legal solutions included in the Act of 2 March 2020 on specific solutions related to the prevention of, counteracting and combating COVID-19, other infectious diseases and the crises caused by them (Dz.U. (Journal of Laws) item 374, as amended) and in the Act of 16 April 2020 on specific support instruments related to the spread of SARS-CoV-2 (Dz.U. (Journal of Laws) item 695, as amended). The discussion included, among other things, the influence of the state of the COVID-19 epidemic on administrative proceedings before the President of the Office of Rail Transport. Another issue concerned the proposals of changes in the regulations in relation to the state of epidemic put forward by the Office of Rail Transport. The paper presents the results of the author’s own research involving an email interview with Mr. Marcin Trela, Director of the Legal Department of the Office of Rail Transport. Provisions of the law and official documents serve as the main plane for the discussion. The following methods were applied in the study: examination of the law in force, analysis and synthesis. The legal solutions introduced should be viewed as credit-worthy, however, the constantly changing situation leads to new amendments. Proceeding with new solutions too fast leads to many inconsistencies and problems with the application of the improvements introduced.
PL
Celem opracowania jest ukazanie zmian w polskim sektorze kolejowym związanych z pandemią COVID-19. Zaprezentowano zmiany w ujęciu statystycznym dotyczące przewozów pasażerskich i towarowych oraz zmiany legislacyjne związane z wprowadzeniem tzw. ustaw covidowych, które oddziałują na sektor transportu kolejowego. Analizą objęto rozwiązania instytucjonalno-prawne zawarte w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695 ze zm.). Omówiono m.in. wpływ stanu epidemii, ogłoszonego ze względu na COVID-19, na postępowania administracyjne przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego. Poruszono także kwestię propozycji zmian w przepisach w związku ze stanem epidemii inicjowanych przez UTK. W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych w postaci wywiadu e-mailowego z Marcinem Trelą, dyrektorem Departamentu Prawnego Urzędu Transportu Kolejowego. Główną płaszczyzną prowadzonych rozważań są przepisy prawa i dokumenty urzędowe. W opracowaniu zastosowano metody: dogmatycznoprawną oraz analityczno – syntetyczną. Wprowadzone rozwiązania prawne należy ocenić pozytywnie, jednak wciąż zmieniająca się sytuacja prowadzi do kolejnych nowelizacji. Zbyt spieszne procedowanie nowych rozwiązań niesie za sobą wiele nieścisłości i problemów ze stosowaniem wprowadzonych ulepszeń.

Year

Volume

34

Pages

75-89

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

  • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

References

  • Antonowicz M., Czynniki rozwoju przewozów intermodalnych w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2018, nr 170.
  • Jaworska K., Nowacki G., Transport kolejowy w systemie logistycznym Polski, „Technika Transportu Szynowego” 2019, nr 4.
  • Madrjas J., Tarcza dla kolei w Sejmie. Rząd wesprze przewoźników, 29.04.2020, www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/tarcza-dla-kolei-w-sejmie-rzad-wepsrzeprzewoznikow-96479.html.
  • Mańkowska M., Mańkowski T., Możliwości integracji transportu kolejowego i lotniczego na przykładzie portu lotniczego Szczecin-Goleniów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 778. Problemy Transportu i Logistyki” 2013, nr 22.
  • Miedzińska I., Wpływ stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 na postępowania administracyjne przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, w: Urząd Transportu Kolejowego, Magazyn Kultury Bezpieczeństwa, Warszawa 2020.
  • Mindur L., Gąsior M., Przewozy intermodalne, „Technika Transportu Szynowego” 2003, nr 6.
  • Poliński J., Ochociński K., Cyfryzacja w transporcie kolejowym, „Problemy Kolejnictwa” 2020, nr 188.
  • Salomon A., Transport intermodalny z punktu widzenia spedycyjnego, „Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni” 2013, nr 28.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2026984

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_18276_ais_2021_34-05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.