Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 34 | 131-148

Article title

Nowelizacje regulaminu Sejmu w czasie pandemii w 2020 roku. Zapewnienie efektywności działania izby czy próba ograniczenia praw opozycji?

Authors

Content

Title variants

EN
Amendments to the rules of procedure of the Sejm during the 2020 pandemic. Ensuring effectiveness of the functioning of the chamber or an attempt to limit the rights of the opposition?

Languages of publication

Abstracts

EN
The introduction of the state of epidemic threat and then the state of epidemic led to the adoption of amendments to the rules of procedure of the Sejm. These amendments made it possible to hold sessions of the Sejm by means of remote communication. In practice, such meetings take a hybrid form, in which some MPs work in the debating chamber, and some remotely. It was a response to the need to ensure social distancing, which was intended to reduce the risk of coronavirus infection, and at the same time to allow the Sejm to perform its functions. The purpose of this article is to analyse whether the scope of amendments to the rules of procedure of the Sejm influenced the deputies’ ability to effectively exercise their rights. First of all, it concerns the possibility of effective execution of rights by members of the opposition. The above analysis leads to the conclusion that despite the general approval of the amendments introduced, there are solutions that deserve unequivocal criticism. This applies primarily to two modifications. The first one is the too far-reaching discretionary power of the Marshal of the Sejm regarding decisions to convene a sitting remotely. The second issue is an extremely drastic limitation of deputies’ floor time during a parliamentary debate. The latter makes it impossible to hold a comprehensive and fair debate.
PL
Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, a potem stanu epidemii, doprowadziło do przyjęcia zmian w regulaminie Sejmu, które dopuściły możliwość odbywania posiedzeń Sejmu z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. W praktyce posiedzenia takie przybierają postać hybrydową, w której część posłów pracuje na sali obrad, a część w trybie zdalnym. Była to odpowiedź na konieczność zapewnienia społecznego dystansu, który miał zmniejszyć ryzyko infekcji, a jednocześnie pozwolić na wykonywanie przez Sejm swoich funkcji. Celem niniejszego artykułu jest analiza, czy zakres zmian dokonanych w regulaminie Sejmu wpłynął na możliwość wykonywania przez posłów swoich praw w sposób efektywny. Przede wszystkim dotyczy to możliwości skutecznej realizacji praw przez opozycyjnych członków izby. Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że mimo ogólnie pozytywnej oceny wprowadzonych zmian pojawiają się jednak rozwiązania zasługujące na jednoznacznie krytyczną ocenę. Dotyczy to przede wszystkim zbyt daleko idących dyskrecjonalnych uprawnień marszałka Sejmu dotyczących rozstrzygania o zwołaniu posiedzenia w trybie zdalnym, jak i drastycznego ograniczenia czasu wystąpień posłów podczas debaty parlamentarnej. W tym ostatnim przypadku prowadzi to do braku możliwości przeprowadzenia wyczerpującej i rzetelnej debaty w sprawie rozpatrywanej przez izbę.

Year

Volume

34

Pages

131-148

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

 • Uniwersytet Gdański

References

 • Bała P., Constitutional Failure. Regulacja stanów nadzwyczajnych i zbliżonych w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. a praktyka ustrojowa zwalczania epidemii COVID-19/SARS-CoV-2, „Przegląd Konstytucyjny” 2020, nr 2.
 • Bar-Siman-Tov I., Covid-19 meets politics: the novel coronavirus as a novel challenge for legislatures, „The Theory and Practice of Legislation” 2020, vol. 8, nr 1–2.
 • Batko-Tołuć K., Czy w wyniku pandemii zdalne głosowanie wyprze tradycyjne?, https://siecobywatelska.pl/czy-w-wyniku-pandemii-zdalne-glosowanie-wyprze-tradycyjne.
 • Bodalska B., Koronawirus: Posiedzenie Sejmu jednak nie zdalne, www.euractiv.pl/section/demokracja/news/koronawirus-posiedzenie-sejmu-jednak-nie-zdalnie.
 • Chybalski P., W sprawie sposobu głosowania podczas posiedzeń komisji bądź podkomisji prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, „Przegląd Sejmowy” 2020, nr 6.
 • Domagalski M., Poseł nie powinien głosować zdalnie z zagranicznej plaży, www.rp.pl/Prawo-dla-Ciebie/308239972-Posel-nie-powinien-glosowac-zdalnie-z-zagranicznejplazy.html.
 • Haczkowska M., Zmiana Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „w czasach zarazy”, „Przegląd Prawa i Administracji” 2020, nr CXXIII.
 • Jarentowski M., Kapeliński R., Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 97), www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/5514/plik/097o.pdf.
 • Juchniewicz J., Comments on the Amendment of The Standing Orders of the Sejm of the Republic of Poland Dated 26 March 2020, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2020, nr 5.
 • Krzemiński M., Hybrydowy stan nadzwyczajny, http://konstytucyjny.pl/marcin-krzeminski-hybrydowy-stan-nadzwyczajny.
 • Przywora B., W sprawie zgodności z Konstytucją RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. unormowań umożliwiających odbywanie posiedzenia Sejmu, komisji lub podkomisji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej pozwalających na porozumiewanie się na odległość, „Przegląd Sejmowy” 2020, nr 4.
 • Raducha M., Nocą w Sejmie zmieniono Kodeks wyborczy. Prof. Marek Chmaj: to niezgodne z Konstytucją, https://wiadomosci.wp.pl/noca-w-sejmie-zmieniono-kodekswyborczy-prof-marek-chmaj-to-niezgodne-z-konstytucja-6493742860220033a.
 • Radziewicz P., Czy posłowie mogą obradować zdalnie? Nie, ale…, http://konstytucyjny.pl/piotr-radziewicz-czy-poslowie-moga-obradowac-zdalnie-nie-ale.
 • Rudak O., Sejm się chowa (przed koronawirusem do internetu), „Czasopismo Lege Artis” 2020, https://czasopismo.legeartis.org/2020/03/koronawirus-obrady-sejmu-internet.
 • Rytel-Warzocha A., Szmyt A., W kręgu zagadnień Senatu RP, Gdańsk 2020.
 • Sarnecki P., Uwaga 1 do art. 172, w: A. Szmyt (red.), Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018.
 • Sarnecki P., Uwaga 2 do art. 176, w: A. Szmyt (red.), Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018.
 • Sarnecki P., Uwaga 5 do art. 180 regulaminu Sejmu, w: A. Szmyt (red.), Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018.
 • Sobolewski P., W sprawie dopuszczalności zmiany regulaminu Sejmu w celu zapewnienia możliwości odbywania posiedzeń Sejmu z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, „Przegląd Sejmowy” 2020, nr 3.
 • Sprawozdanie stenograficzne z 8. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 26 marca 2020 r., (pierwszy dzień obrad).
 • Uziębło P., Jak nie stanowić prawa, czyli uwagi na marginesie procesu uchwalania ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej
 • Polskiej zarządzonych w 2020 r., „e-Palestra” 2020, https://palestra.pl/pl/e-palestra/17/2020/jak-nie-stanowic-prawa-czyli-uwagi-na-marginesie-procesuuchwalania-
 • ustawy-z-6.04.2020-r.-o-szczegolnych-zasadach-przeprowadzaniawyborow-powszechnych-na-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-zarzadzonych-w-2020-r.
 • Wiszowaty M.M., Opinia prawna na temat zgodności przepisów zawartych w projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 97) z przepisami Konstytucji RP, Opinie i ekspertyzy OE–297, Warszawa 2020.
 • Witkowski M., Serowaniec M., Can legislative standards be subject to ‘quarantine’? The functioning of the Tablet Sejm in Poland in the COVID-19 era, „The Theory and Practice of Legislation” 2020, vol. 8, nr 1–2.
 • Zubik M., Uwaga 1 do art. 13, w: A. Szmyt (red.) Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2026979

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_18276_ais_2021_34-08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.