PL EN


2019 | 70 | 39-58
Article title

Siostrzeństwo i jego dyskursywne użycia

Content
Title variants
EN
Sisterhood and its discursive applications
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi analizę kategorii siostrzeństwa i sposobów jej funkcjonowania w polskim dyskursie feministycznym. Została ona przeprowadzona w oparciu o artykuły publikowane w mediach, powstałe po X Kongresie Kobiet (Łódź, 16–17.06.2018). Jeden z nich przedstawia sprawę pracownicy ochrony i zaniedbań ze strony organizatorek Kongresu, jakie zaistniały w związku z jej pracą. Historia ta stała się ważnym punktem odniesienia dla kolejnych tekstów. Unaoczniła różne stanowiska i systemy wartości organizujące współczesne myślenie o siostrzeństwie, które przedstawiam w artykule poprzez trzy rodzaje narracji, jakie wyłoniły się z analizy wskazanych tekstów: narrację różnicy, narrację solidarności ponad podziałami oraz narrację o siostrzeństwie jako walce.
EN
The article analyses the category of sisterhood and ways of its functioning in the Polish feminist discourse. It was conducted on the articles published in the media, created after the 10th Congress of Women (Łódź, 16–17.06.2018). One of these article tells the story of women security guard and shows how improperly she was treated by organizers of the Congress during the work at Congress. This history has become an important reference point for subsequent texts. It has revealed various positions and value systems organizing contemporary thinking about sisterhood, which I present in the article using three types of narrations that emerged from the analysis of the indicated texts: (1) the narration of difference, (2) the narration of solidarity over divisions and (3) the narration of sisterhood as a struggle.
Year
Volume
70
Pages
39-58
Physical description
Dates
published
2019-11-13
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_70_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.