PL EN


2019 | 70 | 85-102
Article title

The positive and negative impact of appearance on various spheres of life – the opinions of women and men of different ages

Content
Title variants
Pozytywny i negatywny wpływ wyglądu zewnętrznego na różne obszary życia – opinie kobiet i mężczyzn w różnym wieku
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the results of a study addressing the issue of the positive and negative influence of appearance in the context of private and professional life. The publication is based on qualitative research on attitudes towards the appearance of women and men of different ages. The way of thinking about appearance depends on the conditions of the gendered age – i.e. the gender and age of the respondents. For women, appearance plays an important role in both the public and private spheres, while men have placed greater importance on it in the public sphere. While women still seem to attribute a greater role to physical appearance, more and more men are beginning to see this as a key aspect in interpersonal relationships. On the basis of the research we can observe the coexistence of two models of “femininity” and “masculinity”: patriarchal and androgynous. Sometimes in the same generation there are contradictory internal attitudes towards appearance. In the youngest generation, the process of unifying attitudes towards appearance is noticeable – attractive appearance is perceived by young men and women as one of the key human capital resources.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badania podejmującego zagadnienie pozytywnego i negatywnego wpływu wyglądu w kontekście życia prywatnego i zawodowe­go. Publikacja powstała w oparciu o badania jakościowe dotyczące postaw wobec wyglądu kobiet oraz mężczyzn młodych, w średnim wieku oraz starych. Sposób myślenia o wyglądzie zależy od uwarunkowań gendered age – czyli płci i wieku badanych. Dla kobiet wygląd odgrywa istotną rolę zarówno w kontekście funkcjonowania w sferze publicznej, jak i prywatnej, z kolei mężczyźni przypisywali mu większe znaczenie w sferze publicznej. Choć nadal kobiety zdają się przypisywać większą rolę wyglądowi fizycznemu, to również coraz więcej mężczyzn zaczyna postrzegać ten aspekt jako kluczowy w relacjach interpersonalnych. Na podstawie niniejszych badań daje się zauważyć współistnienie dwóch modeli „kobiecości” i „męskości”, patriarchalnego i androgynicznego. Niekiedy w tym samym pokoleniu funkcjonują sprzeczne wewnętrzne postawy wobec wyglądu. W najmłodszym pokoleniu zauważalny jest proces ujednolicania się postaw wobec wyglądu – atrakcyjny wygląd zarówno przez młodych mężczyzn, jak i młode kobiety jest postrzegany jako jeden z kluczowych zasobów kapitału ludzkiego.
Year
Issue
70
Pages
85-102
Physical description
Dates
published
2019-09-30
Contributors
References
 • Adams Katherine, Galanes Gloria J. (2008), Komunikacja w grupach, trans. Dorota Kobylińska, Paweł Kobyliński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Andreoni James, Ragan Petrie (2008), Beauty, gender and stereotypes: Evidence from laboratory experiments, “Journal of Economic Psychology”, no. 29, pp. 73–93.
 • Aronson Elliot (1999). Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Aronson Elliot, Wilson Timothy D., Akert Robin M. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa.
 • Bokszańska Grażyna (2004), Ubiór w teatrze życia społecznego, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Buss David M. (2014), Ewolucja pożądania. Strategie doboru seksualnego ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Cash Thomas F., Kilcullen Robert N. (1985), The aye of the beholder: Susceptibility to sexism and beautyism in the evaluation of managerial applicants, “Journal of Applied Social Psychology”, no. 15(7), pp. 597–605.
 • CBOS (2012), Polacy wobec własnej starości, BS/94/2012.
 • CBOS (2017), Czy jesteśmy zadowoleni ze swojego wyglądu?, BS/104/2017.
 • Cialdini Robert B. (2000), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Dion Karen K., Berscheid Ellen, Walster Elaine (1972), What is beautiful is good, “Journal of Personality and Social Psychology”, no. 24, pp. 285–290.
 • Etcoff Nancy (2002), Przetrwają najpiękniejsi, Wydawnictwo CiS, Wydawnictwo WAB, Warszawa.
 • Fisher Helen (2012), Dlaczego on, dlaczego ona?, Wydawnictwo Rebis, Warszawa.
 • Frieze Irene H., Olson Josephine E., Russell June (1991), Attractiveness and income for men and women in anagement, “Journal of Applied Social Psychology”, no. 21, pp. 1039–1057.
 • Gilmore David C., Beehr Terry A., Love Kevin G. (1986), Effects of applicant sex, applicant physical attractiveness, type of rater and type of job on interview decisions, “Journal of Occupational Psychology”, no. 59(2), pp. 103–109.
 • Giza-Poleszczuk Anna (2004), W poszukiwaniu „nowego przymierza” – wzajemne oczekiwania mężczyzn i kobiet w Polsce, [in:] Mirosława Marody (ed.), Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Gladwell Malcolm (2008), Outliers: The story of success, Little, Brown and Company, New York.
 • Hakim Catherine (2010), Erotic Capital, “European Sociological Review”, no. 26(5), pp. 499–518.
 • Hamermesh Daniel (2013), Beauty pays: Why attractive people are more successful, Princeton University Press, Princeton, NJ, Oxford.
 • Hamermesh Daniel, Biddle Jeff (1994), Beauty and the labor market, “The American Economic Review”, no. 84(5), pp. 1174–1194.
 • Hatfield Elaine, Sprecher Susan (1986), Measuring passionate love in intimate relationships, “Journal of Adolescence”, no. 9, pp. 383–410.
 • Jakubowska Honorata (2009), Socjologia ciała, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Jakubowska Honorata (2012), Ciało jako przedmiot badań socjologicznych – dylematy, pominięcia, możliwości, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, vol. VIII, no. 2.
 • Kimmel Michael (2015), Społeczeństwo genderowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Kinicki Angelo J., Lockwood Chris A. (1985), The interview process: An examination of factors recruiters use in evaluating job applicants, “Journal of Vocational Behavior”, no. 26, pp. 117–125.
 • Klepacka-Gryz Ewa (2017), Jak Cię widzą?, „Sens”, no. 3(102), online: https://zwierciadlo.pl/magazyn-sens-2/jak-cie-widza [access 14.10.2019].
 • Korzeń Renata, Matera Urszula (2006), Atrakcyjność autoprezentacji mężczyzn w sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej w ocenie kobiet i mężczyzn o różnej płci psychologicznej, „Studia Psychologica”, no. 6, pp. 51–64.
 • Leary Mark (1999), Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Mack Denise, Rainey David (1990), Female applicant’s grooming and personnel selection, “Journal of Social Behavior and Personality”, no. 5, pp. 399–407.
 • Majcher Małgorzata (2012), Próba uchwycenia wizerunków płci i ich przemian. Cechy przypisywane kobietom i mężczyznom oraz ich miejsce wśród pożądanych cech Ja (praca doktorska dostępna online: https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/163/mmajcher-%20rozprawa%20doktorska%20finalna_21.01.2013.pdf?sequence=4 [access 13.06.2019]).
 • Malinowska Ewa, Dzwonkowska-Godula Krystyna, Garncarek Emilia (2012), Wykształcenie, zdrowie i wygląd jako komponenty kapitału ludzkiego kobiet i mężczyzn, [in:] Paweł Starosta (ed.), Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 111–133.
 • Malinowska Ewa, Dzwonkowska-Godula Krystyna, Garncarek Emilia, Czernecka Julita, Brzezińska Joanna (2016), Kulturowe uwarunkowania postaw kobiet i mężczyzn w różnym wieku wobec swego wyglądu i zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Mandal Eugenia (2003), Kobiecość i męskość. Popularne opinie a badania naukowe, Wydawnictwo Naukowe „Żak”, Warszawa.
 • Melosik Zbyszko (1996), Tożsamość, ciało i władza, Wydawnictwo Edytor, Toruń.
 • Miluska Jolanta (2008), Obrazy społeczne grup narażonych na dyskryminację. Uwarunkowania społeczno-demograficzne i psychologiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Nęcki Zbigniew (1996), Atrakcyjność wzajemna, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Nowak Stefan (1973), Pojęcie postawy w teoriach i teoriach stosowanych w badaniach społecznych, [in:] Stefan Nowak (ed.), Teorie postaw, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, pp. 8–42.
 • Nowakowska Aleksandra (2017), Czy poczucie fizycznej atrakcyjności wpływa na karierę?, https://zwierciadlo.pl/psychologia/czy-poczucie-fizycznej-atrakcyjnosci-wplywa-na-kariere [access 13.06.2019].
 • Oxford Living Dictionary, en.oxforddictionaries.com [access 13.06.2019].
 • Paprzycka Emilia, Orlik Dominika (2015), Czy wygląd ma znaczenie? Kapitał seksualny a sukces rekrutacyjny w opiniach kobiet i mężczyzn, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, no. 55, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.hdl_11089_18891 [access 13.06.2019].
 • Pawłowski Bogusław (2018), Biologia atrakcyjności człowieka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Raza Susa M., Carpenter Bruce N. (1987), A model of hiring decisions in real employment interview, “Journal of Social Psychology”, no. 126, pp. 205–212.
 • Stojanowska Elżbieta (2003), Rola urody oraz autoprezentacji w ocenie atrakcyjności interpersonalnej kobiet i mężczyzn, „Studia Psychologiczne”, no. 5, s. 147–167.
 • Swami Viren, Greven Corina, Furnham Adrian (2007), More than just skin-deep? A pilot study integrating physical and non-physical factors in the perception of physical attractiveness, “Personality and Individual Differences”, no. 42, pp. 563–572.
 • Townsend John M., Levy Gary D. (1990), Effects of potential partners’ costume and physical attractiveness on sexuality and partner selection, “Journal of Psychology”, no. 124, pp. 371–389.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_70_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.