PL EN


2019 | 71 | 13-30
Article title

New ways towards a service-oriented, participatory child protection in Hungary

Authors
Content
Title variants
PL
Nowe formy zorientowanej na usługi, partycypacyjnej ochrony dzieci na Węgrzech
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Podstawowym aspektem dobrostanu i ochrony dzieci, który skupia się na rodzinie i ukierunkowaniu zasobów społeczności, jest to, że w celu zachowania jedności rodziny konieczne jest powszechne wprowadzenie ze społeczności lokalnej usług w życie rodziny, mobilizując w ten sposób wewnętrzne zasoby rodziny i uznając rodzicielstwo za wartość społeczną. Integracyjna ochrona dzieci jest procesem wielodyscyplinarnym i wielowymiarowym. W badaniach przeanalizowano, w jaki sposób węgierscy specjaliści w dziedzinie ochrony dzieci w ośrodkach opieki i opieki nad dziećmi, instytucje ochrony dzieci i system pomocy zastępczej myślą o swoje pracy oraz jakie dysfunkcje identyfikowane są przez nich w obszarze ich pracy dotyczącej ochrony dzieci. Badano również, w jaki sposób szkolenia i praktyka społeczna mogą przyczynić się do włączenia wartości zawodowych do pracy w terenie. Analizowano, w jaki sposób pomoc społeczna może być w ogólnym sensie odpowiadająca na oczekiwania i jak praca społeczna stała się aspołeczna w późnej nowoczesności i w szybko zmieniającym się, nieprzewidywalnym środowisku usług.
EN
The core aspect of the child welfare and protection thought focusing on the family and channelling community resources is that in order to preserve the unity of the family, it is necessary to widely introduce from the local community the services into the family’s life, thus mobilizing the internal resources of the family, and acknowledging parenting, as a social value. Integrative child protection is a multidisciplinary and multidimensional process. The research examines how the Hungarian child protection professionals in child welfare services and centres, child protection institutions and foster care system reflect on the professional work, and on the dysfunctions identified in child protection field work. I also examine how social work training and practice can help to incorporate professional values into field work. I analyse how social assistance can be adequate in general, and how social work became asocial in the late modernity and in a rapidly changing, unpredictable service environment.
Year
Volume
71
Pages
13-30
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_71_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.