PL EN


2019 | 71 | 41-50
Article title

Dysfunctionality of the family environment as one of the reason for recidivism

Content
Title variants
PL
Dysfunkcjonalność środowiska rodzinnego jako przyczyna recydywizmu
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Rodzina jako podstawowa komórka społeczna, pierwsze środowisko życia ludzkiego odgrywa podstawową rolę w zabezpieczeniu potrzeb, przenoszeniu wzorców społecznych i ochrony jej członków. Biorąc pod uwagę różne modele rodzinne istniejące we współczesnym świecie, oprócz tradycyjnych i zrekonstruowanych rodzin, rozróżniamy również rodziny dysfunkcyjne, co nie oznacza od razu, że są to rodziny patologiczne. Prawidłowe wypełnianie funkcji rodzicielskich jest jednym z najważniejszych zadań rodziny. To rodzina tworzy środowisko edukacyjne, opiekuńcze i socjalizacyjne dla dziecka, gdzie rozwijają się cechy jego osobowości i tożsamości, a także przyswajane są normy społeczne i związane z nimi sankcje. Rodzaj i model rodziny może mieć znaczący wpływ na pojawienie się zachowań przestępczych w dorosłości. Badania autorki przeprowadzone w latach 2007–2011 pokazują, że stosunki rodzinne są najbardziej znaczącym czynnikiem w biografiach więźniów. Ponadto wykazano, że rozpoczęcie działalności przestępczej i kolejne powroty do tego rodzaju aktywności, korelują z problemami edukacyjnymi i licznymi uzależnieniami w rodzinie (od alkoholu, narkotyków, substancji psychoaktywnych, hazardu, itp.). Dysfunkcje, które powstają w wyniku procesu socjalizacji i budowania codziennych relacji, mogą być związane z wejściem na drogę przestępczą młodego mężczyzny, a tym samym sprzyjać w przyszłościpowrotowi do negatywnych nawyków i recydywizmowi. Artykuł ma na celu pokazać relację między wychowaniem w dysfunkcyjnej rodzinie a wejściem na ścieżkę przestępczą, co w konsekwencji może być też uważane za jedną z przyczyn późniejszego recydywizmu jednostek.
EN
The family as a basic social cell, the first human life environment, plays a fundamental role in securing needs, transferring social patterns and protecting its members. Taking into account the different family models that exist in the modern world, apart from traditional and reconstructed families, we also distinguish dysfunctional families, which does not immediately mean that they are pathological ones. Properly populating parental functions is one of the most important tasks of the family. It is a family that creates educational, caring and socializing environment for a child, where the characteristics of its personality and identity are evolving, as well as social norms are assimilated and associated with adequate sanctions. Family type and model can have a significant impact on the emergence of criminal behavior in adulthood. The author’s studies in the years 2007–2011 show that family relationships are the most significant factor in the biographies of prisoners. Besides, it has been shown that to start criminal activities and subsequent returns to such activities, they correlate with educational problems and numerous addictions in the family (from alcohol, drugs, psychoactive substances, gambling, etc.). The dysfunctions that arise as a result of the socialization process and the building of daily relationships can be linked to the entry into the criminal way of a young man, and thus foster a return to negative habits and recidivism in the future. The article aims to show the relationship between the being brought up in the dysfunctional family and the entrance to a criminal path, which may also be regarded as one of the causes of later recidivism of individuals.
Keywords
Year
Volume
71
Pages
41-50
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_71_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.