PL EN


2019 | 71 | 51-66
Article title

Child negligence and criminal onset in ex-prisoners’ early life stories

Content
Title variants
Zaniedbane dzieciństwo i inicjacja przestępcza w biografiach byłych więźniów
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Sociological analyzes of the etiology of criminal behavior are distinguished by a number of criminogenic factors, among which a particular importance is attributed to the environmental context of the individual’s functioning. The initiation of criminal activity frequently takes place in the period of early youth. Hence, special attention is paid to individual’s relations in socializing environments. At the same time, studies and analyzes of biographies of criminals indicate that a significant part of offenders were raised in communities experiencing deep marginalization in many important aspects of functioning in social life, thus providing further evidence for the long-recognized connections of social exclusion and crime processes. The aim of the article is to characterize the environmental conditions of entering the path of conflict with the law in the biographies of criminals. The author refers to empirical material collected in the course of his own research – narrative interviews with convicts and former prisoners.
PL
Socjologiczne analizy etiologii zachowań przestępczych wyróżniają szereg czynników kryminogennych, wśród których szczególne znaczenie przypisuje się środowiskowemu kontekstowi funkcjonowania jednostki. Inicjacja aktywności przestępczej ma najczęściej miejsce w okresie wczesnej młodości. Stąd też badacze problematyki zwracają uwagę na relacje społeczne jednostki w środowiskach socjalizujących. Jednocześnie badania i analizy życiorysów przestępców wskazują, że znaczna część z nich rekrutuje się ze środowisk doświadczających silnej marginalizacji w wielu ważnych aspektach funkcjonowania w społeczeństwie, dostarczając tym samym kolejnych argumentów na rzecz związków między wykluczeniem społecznym i przestępczością. Celem artykułu jest charakterystyka środowiskowych uwarunkowań wejścia na drogę konfliktu z prawem w biografiach przestępców. Autor odwołuje się do materiału empirycznego zebranego w toku badań własnych – wywiadów narracyjnych ze skazanymi oraz byłymi więźniami.
Year
Issue
71
Pages
51-66
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
 • Balińska K. (1986), Wpływ środowiska rodzinnego na przestępczość nieletnich, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Biel K. (2011), Przestępczość dzieci. Wczesne czynniki ryzyka i wskazówki dla skutecznej profilaktyki, [in:] K. Biel, J. Kusztal (eds.), Dziecko zagrożone wykluczeniem. Elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Błachut J., Gaberle A., Krajewski K. (2004), Kryminologia, Arche s.c., Gdańsk.
 • Borzycki M., Baldry E. (2003), Promoting Integration: The Provision of Prisoner Post – Release services, “Trends & Issues in Crime and Criminal Justice”, no. 262.
 • Bradley T. (2005), Social Exclusion, [in:] E. McLaughlin, J. Muncie (eds.), The SAGE Dictionary of Criminology, SAGE Publications, London.
 • Brownfield D., Sorenson A.M. (1994), Sibship Size and Sibling Delinquency, “Deviant Behavior: An Interdisciplinary Journal”, no. 15(1).
 • Farrington D. (2005), Childhood Risk Factors and Risk-focused Prevention, [in:] M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner (eds.), The Oxford Handbook of Criminology, Oxford University Press, Oxford.
 • Farrington D. (2010a), Life Course and Developmental Theories in Criminology, [in:] E. McLaughlin, T. Newburn, The SAGE Handbook of Criminological Theory, SAGE Publications, London.
 • Farrington D. (2010b), Family Influences on Delinquency, [in:] D.W. Springer, A.R. Roberts (eds.), Juvenile Justice and Delinquency, Jones and Bartlett, Sudbury, MA.
 • Glaze L., Maruschak L. (2008), Parents in Prison and Their Minor Children, Bureau of Justice, Statistics Washington, D.C.
 • Helling I. (1990), Metoda badań biograficznych, [in:] J. Włodarek, M. Ziółkowski (eds.), Metoda biograficzna w socjologii, PWN, Warszawa–Poznań.Hirschi T. (1969), Causes of Delinquency, The University of California Press, Berkeley.
 • Hołyst B. (2009), Kryminologia, Lexis Nexis, Warszawa.
 • Kacprzak A. (2012), Wizerunek mężczyzny w biografiach byłych więźniów, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, no. 39: Społeczne konteksty i dylematy realizacji ról płciowych.
 • Kaźmierska K. (2004), Wywiad narracyjny jako jedna z metod w badaniach biograficznych, “Przegląd Socjologiczny”, no. 1.
 • Kaźmierska K. (2012), Metoda biograficzna – problemy teoretyczno-metodologiczne. Wprowadzenie, [in:] K. Kaźmierska (ed.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, NOMOS, Kraków.
 • Kiliszek E. (2013), Czynniki ryzyka sprzyjające niedostosowaniu społecznemu i przestępczości nieletnich, “Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja”, vol. 21, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Warszawa.
 • Killengrey H. (2009), To What Extent Do Criminal Biographies Add to Our Understanding of Criminality?, “Internet Journal of Criminology”.
 • Laub J.H., Sampson R.J. (2002), Desistance from Crime over the Life Course, [in:] J.T. Mortimer, M.J. Shanahan (eds.), Handbook of the Life Course, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York.
 • Laub J.H., Sampson R.J. (2003), Shared Beginnings, Divergent Lives. Delinquent boys to age 70, Harvard University Press, Cambridge.
 • Matza D. (1964), Delinquency and Drift, John Wiley & Sons, New York.
 • Maxfield M., Widom C. (1996), The Cycle of Violence. Revisited 6 years later, “Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine”, no. 150(4).
 • Merton R.K. (2002), Teoria społeczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Michel M. (2016), Gry uliczne a wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej. Perspektywa resocjalizacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Nowak A., Wysocka E. (2001), Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe “Śląsk”, Katowice.
 • Nóżka M. (2012), Kategoria “zaniedbania” w kontekście teorii i wyników badań nad zjawiskiem dzieci ulicy, [in:] W. Warzywoda-Kruszyńska (ed.), Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Reiman J. (1999), The Rich (Still) Get Richer… Understanding Ideology, Outrage and Economic Bias, “The Critical Criminologist”, vol. 9, no. 2.
 • Reiman J. (2001), The Rich Get Richer and the Poor Get Prison: Ideology, Class, and Criminal Justice, 6th edition, Pearson/Allyn and Bacon, Boston.
 • Rek-Woźniak M. (2016), Młodzi dorośli. Wzory ruchliwości społecznej w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Sampson R.J., Laub J.H. (1993), Crime in the Making. Pathways and Turning Points through Life, Harvard University Press, Cambridge.
 • Schütze F. (2012), Analiza biograficzna ugruntowana empirycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym. Jak analizować autobiograficzne wywiady narracyjne, [in:] K. Kaźmierska (ed.), Metoda biograficzna w socjologii, NOMOS, Kraków.
 • Seale C. (1999), Quality of Qualitative Research, SAGE Publications, London.
 • Social Exclusion Unit (2002), Reducing Re-offending by Ex-prisoners. Report by the Social Exclusion Unit, Office of the Deputy Prime Minister, London.
 • Stępniak P. (2001), Pomiędzy resocjalizacją a pracą socjalną. Dylematy współczesnej penitencjarystyki, [in:] B. Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak (eds.), Więziennictwo. Nowe wyzwania, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Warszawa–Poznań–Kalisz.
 • Sykes G., Matza D. (1957), Techniques of Neutralization: A theory of delinquency, “American Sociological Review”, no. 22 (December).
 • Szymanowska A. (2003), Więzienie i co dalej?, Wydawnictwo Akademickie “Żak”, Warszawa.
 • Wacquant L. (2009a), Punishing the Poor. The neoliberal government of social insecurity, Duke University Press.
 • Wacquant L. (2009b), Więzienia nędzy, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa.
 • Warzywoda-Kruszyńska W. (2012), Wprowadzenie, [in:] W. Warzywoda-Kruszyńska (ed.), Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Warzywoda-Kruszyńska W., Golczyńska-Grondas A. (2010), Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego – WZLOT (Raport końcowy i rekomendacje), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Warzywoda-Kruszyńska W., Rokicka E., Woźniak W., Rek M., Drabowicz T., Kustosz M. (2005), Research on Intergenerational Transmission of Inequalities and Policy Responses in Poland, retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/267643323_Research_on_intergenerational_transmission_of_inequalities_and_policy_responses_in_Poland (accessed 1.08.2019).
 • West D., Farrington D. (1973), Who Becomes Delinquent?, Heinemann, London.
 • Żabczyńska E. (1974), Przestępczość dzieci a szkoła i dom, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_71_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.