PL EN


2019 | 71 | 51-66
Article title

Child negligence and criminal onset in ex-prisoners’ early life stories

Content
Title variants
PL
Zaniedbane dzieciństwo i inicjacja przestępcza w biografiach byłych więźniów
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Socjologiczne analizy etiologii zachowań przestępczych wyróżniają szereg czynników kryminogennych, wśród których szczególne znaczenie przypisuje się środowiskowemu kontekstowi funkcjonowania jednostki. Inicjacja aktywności przestępczej ma najczęściej miejsce w okresie wczesnej młodości. Stąd też badacze problematyki zwracają uwagę na relacje społeczne jednostki w środowiskach socjalizujących. Jednocześnie badania i analizy życiorysów przestępców wskazują, że znaczna część z nich rekrutuje się ze środowisk doświadczających silnej marginalizacji w wielu ważnych aspektach funkcjonowania w społeczeństwie, dostarczając tym samym kolejnych argumentów na rzecz związków między wykluczeniem społecznym i przestępczością. Celem artykułu jest charakterystyka środowiskowych uwarunkowań wejścia na drogę konfliktu z prawem w biografiach przestępców. Autor odwołuje się do materiału empirycznego zebranego w toku badań własnych – wywiadów narracyjnych ze skazanymi oraz byłymi więźniami.
EN
Sociological analyzes of the etiology of criminal behavior are distinguished by a number of criminogenic factors, among which a particular importance is attributed to the environmental context of the individual’s functioning. The initiation of criminal activity frequently takes place in the period of early youth. Hence, special attention is paid to individual’s relations in socializing environments. At the same time, studies and analyzes of biographies of criminals indicate that a significant part of offenders were raised in communities experiencing deep marginalization in many important aspects of functioning in social life, thus providing further evidence for the long-recognized connections of social exclusion and crime processes. The aim of the article is to characterize the environmental conditions of entering the path of conflict with the law in the biographies of criminals. The author refers to empirical material collected in the course of his own research – narrative interviews with convicts and former prisoners.
Year
Volume
71
Pages
51-66
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_71_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.