PL EN


2019 | 71 | 67-79
Article title

The contemporary woman in family life and pro-fessional work – selected problems from the sociological and pedagogical perspective

Content
Title variants
Współczesna kobieta w życiu rodzinnym i pracy zawodowej – wybrane problemy z perspektywy socjologicznej i pedagogicznej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article reviews the research and critical analysis of the status of women in social (family and professional) life, referring to the theoretical concepts dominating in social sciences in recent decades. One of the important problems of the contemporary society seems to be the still culturally conditioned, unequal access of women and men to socially valued goals, which is exemplified by scientific careers of women, the specificity of which is presented in the final part of the article.
PL
W artykule zaprezentowano przegląd badań i krytyczną analizę dotyczące statusu kobiet w życiu społecznym (rodzinnym i zawodowym), odnosząc się do teoretycznych pojęć dominujących w naukach społecznych w ostatnich dziesięcioleciach. Jednym z ważnych problemów współczesnego społeczeństwa wydaje się być wciąż uwarunkowany kulturowo, nierówny dostęp kobiet i mężczyzn do społecznie cenionych celów, czego przykładem są kariery naukowe kobiet, których specyfika została przedstawiona w końcowej części artykułu.
Year
Issue
71
Pages
67-79
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
 • Angier N. (2001), Kobieta: geografia intymna, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Arendell T. (2000), Conceiving End Investigating Motherhood: The decade’s scholarship, “Journal of Marriage and the Family”, vol. 62, pp. 1192–1207.
 • Bayes T. (1763), Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances, “Philosophical Transactions”, vol. 53.
 • Bem S.L. (1983), Gender Schema Theory and Its Implications for Child Development: Raising gender-schematic children in a gender-schematic society, “Sings”, vol. 8, pp. 598–616.
 • Bem S.L. (2000), Męskość, Kobiecość. O różnicach wynikających z płci, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Birke L. (1992), Transforming Biology, [in:] H. Crowley, S. Himmelweit (eds.), Knowing Women: Feminism and knowledge, Polity Press, Cambridge.
 • Blair-Loy M. (2001), Cultural Constructions of Family Schemas: The case of women finance executives, “Gender & Society”, vol. 15, pp. 687–709.
 • Bleier R. (1984), Science and Gender, Pergamon Press, New York.
 • Blood R.O., Wolfe D.M. (1960), Husbands and Wives, Free Press, New York.
 • Blum D. (2000), Mózg i płeć: o biologicznych różnicach między kobietami i mężczyznami, Wydawnictwo Prószyński S-ka, Warszawa.
 • Bonvillain N. (1998), Women and Men: Cultural constructs of gender, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • Coltraine S. (2000), Research on Household Labor: Modeling and measuring the social embeddeness of routine family work, “Journal of Marriage and the Family”, vol. 62, pp. 1208–1233.
 • Conkey M.W. (1997), Men and Women in Prehistory: An archaeological challenge, [in:] C.B. Brettell, C.E. Sargent (eds.), Gender in cross-cultural perspective, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York.
 • Darling-Fisher C., Tiedje L.B. (1990), The Impact and Maternal Employment Characteristic on Fathers’ Participation in Child Care, “Family Relations”, vol. 39, pp. 20–26.
 • Deutsch F.M. (1999), Halving in All: Haw equally shared parenting works, Harvard University Press, Cambridge.
 • Ehrenberg M. (1997), The Role of Women in Human Evolution, [in:] C.B. Brettell, C.E. Sargent (eds.), Gender in Cross-cultural Perspective, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York.
 • Eller C. (2000), The Myth of Matriarchal Prehistory, Beaco Press, Boston.
 • Ferree M.M. (1991), The Gender Division of Labor in Two-earner Marriages, “Journal of Family Issues”, vol. 12, pp. 158–180.
 • Gallagher S.K., Gerstel N. (2001), Connections and Constraints: The Effects of Children on Caregiving, “Journal of Marriage and Family”, vol. 63, issue 1, pp. 265–275.
 • Gaś Z.B. (2003), Rodzina a profilaktyka, [in:] G. Soszyńska (ed.), Pomagać rodzinie. Problemy współczesnej rodziny w ujęciu psychologicznym, Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin, Lublin.
 • Gazzaniga M. (1992), Nature’s Mind, Basic Books, New York.
 • Giza-Poleszczuk A. (2005), Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • GUS, retrieved from: https://stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/infografika-miedzynarodowy-dzien-kobiet-i-dziewczat-w-nauce,81,1.html?pdf=1 (accessed 21.07.2019).
 • Hochschild A.R. (1997), The Time Bind: When work becomes home and home becomes work, Henry Holt and Company, New York.
 • Jayakody R., Chatters L.M. (1997), Differences among African American Single Mothers: Marital status, living arrangements and family support, [in:] R.J. Taylor, J.S. Jackson, L.M. Chatters (eds.), Family Life in Black America, Sage, Thousand Oaks, CA.
 • Kawula S. (2003), Mozaikowość rodziny. Szkic do portretu współczesnych form rodzinno-małżeńskich, Adiaphora, Olsztyn.
 • Kawula S. (2006), Kształty rodziny współczesnej. Szkice familologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Kawula S. (2009), Tendencje przemian rodziny w początkach XXI wieku, [in:] H. Marzec, Cz. Wiśniewski (eds.), Rodzina na początku III tysiąclecia – obraz przeszłości i teraźniejszości, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski.
 • Kornacka-Skwara E. (2002), Psychologiczna analiza systemów rodzinnych mężczyzn bezrobotnych, praca doktorska napisana pod kierunkiem M. Braun-Gałkowskiej, KUL, Lublin.
 • Krzysteczko H. (2006), Modele i wartości rodziny dawnej i współczesnej, [in:] W. Korzeniowska, U. Szuścik (eds.), Rodzina. Historia i współczesność, Impuls, Kraków.
 • Kuczyńska A. (1992), Płeć psychologiczna. Podstawy teoretyczne, dane empiryczne oraz narzędzia pomiaru, “Przegląd Psychologiczny”, no. 2, pp. 237–247.
 • Kudson-Martin C., Mahoney A.R. (1998), Language Process in the Construction of Equality in Marriage, “Family Relations”, vol. 47, pp. 81–91.
 • Kwak A. (2009), Rodzina w społeczeństwie – obraz przeszłości i teraźniejszości, [in:] H. Marzec, Cz. Wiśniewski (eds.), Rodzina na początku III Tysiąclecia, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski.
 • Lepalczyk I., Pilch T. (eds.) (1995), Pedagogika społeczna, Wydawnictwo Żak, Warszawa.
 • Lepowsky M. (1994), Women, men and aggression in an egalitarian society, “Sex Roles”, vol. 30, issue 3–4, pp. 199–211.
 • Lovejoy O. (1981), The Origins of Man, “Science”, vol. 211, issue 4480, pp. 341–350.
 • Matuszewski P. (2017), Logika przekonań społecznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 • Mikulska J. (1999), Role płciowe człowieka w cyklu życia. Przegląd koncepcji i badań, “Psychologia Wychowawcza”, no. 5, pp. 385–399.
 • Młodożeniec M., Knapińska A. (2013), Czy nauka wciąż ma męską płeć? Udział kobiet w nauce, “Nauka”, no. 2.
 • Naumiuk A. (2003), Edukacja i aktywizacja społeczna w organizacjach pozarządowych. Przykład ruchu United Way, Orthos, Warszawa.
 • Neighbors H.W. (1997), Husbands, Wives, Family, and Friends: Sources of stress, sources of support, [in:] R.J. Taylor, J.S. Jackson, L.M. Chatters (eds.), Family Life in Black America, Sage, Thousand Oaks, CA.
 • Parsons T. (1955), The American Family: Its relations to personality and to the social structure, [in:] T. Parsons, R.F. Bales (eds.), Family, Socialization and Interaction Process, Free Press, Glencoe, Il.
 • Perkowska U. (1996), Kariery naukowe kobiet na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1904–1939, [in:] A. Żarnowska, A. Szwarc (eds.), Kobieta i kultura. Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie polskim, Wydawnictwo DiG, Warszawa.
 • Plopa M. (1997), Stres rozwodowy i niektóre jego uwarunkowania, [in:] Z. Łoś, A. Oleszkowicz (eds.), Rozwój człowieka i jego zagrożenia w świetle współczesnej psychologii, Linea, Wrocław–Lublin.
 • Plopa M. (2007), Psychologia rodziny. Teoria i badania, Impuls, Kraków.
 • Porter K.H., Dupree A. (2001), Poverty Trends for Families Headed by Working Single Mothers, 1993 to 1999, Center on Budget and Policy Priorities, Washington, DC.
 • Pyke K.D. (1994), Women’s Employed as Gift or Burden?, “Gender & Society”, vol. 8, pp. 73–91.
 • Ranzetti C.M., Curran D.J. (2005), Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Seccombe K. (2000), Families in Poverty in the 1990s: Trends, causes, consequences, and lessons learned, “Journal of Marriage and the Family”, vol. 62, pp. 1094–1113.
 • Shaywitz B.A. et al. (1995), Sex Differences in the Functional Organization of the Brain for Language, “Nature”, vol. 373.
 • Shelton B.A. (1992), Women, Men and Time: Gender differences in paid work, housework and leisure, Ct: Greenwood, Westport.
 • Szczepański J. (1970), Podstawowe pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.
 • Tanner N., Zihlman A. (1976), Women in Evolution. Part I: Innovation and selection in human origins, “Signs”, vol. 1, pp. 585–608.
 • Thompson L., Walker A.J. (1989), Women and Men in Marriage the Construction of Teen Romance, [in:] C. Vance (ed.), Exploring Female Sexuality, Routledge and Kegan Paul, London.
 • Tyszka Z. (2001), Rodzina współczesna – jej geneza i kierunki przemian, [in:] M. Ziemska (ed.), Rodzina współczesna, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Wilk J. (2002), Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Wiśniewski P. (2012), (Nie)zrównane kobiety w systemie nauki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_71_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.