PL EN


2015 | 2 | 313 |
Article title

Ekoinnowacje polskich przedsiębiorstw – dobre praktyki na przykładzie projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii

Content
Title variants
EN
Eco-innovations of Polish enterprises – good practices on the example of GreenEvo Project – Green Technology Accelerator
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Resource-efficient economy forces the development of modern environmental products and technologies. Technology transfer and ecological innovations become an essential condition to achieve ecological aims, that is efficient material usage, restriction of emission and consumption of energy, valuable by-product recovery, and it gives opportunities of “green economy” development. The European Union has great expectations as for the dynamization of “the green economy” sector, where more efficient resource management should contribute the economic growth, creating new workplaces, and bigger competitiveness with limited costs for enterprises as well as significant benefits for health and environment, lower energy bills and new opportunities for innovations and investments. The purpose of the article is the identification of eco-innovative potential of Polish enterprises and the analysis of its interregional diversity. The case study constitute enterprises taking part in the GreenEvo project of Ministry of Environment  – Green Technology Accelerator.
PL
Gospodarka zasobooszczędna wymusza rozwój nowoczesnych produktów i technologii środowiskowych. Transfer technologii oraz innowacje ekologiczne stają się warunkiem niezbędny dla osiągania celów ekologicznych, tj. oszczędnego zużycia materiałów, ograniczania poboru energii i emisji, odzyskiwania wartościowych produktów ubocznych oraz dają szanse rozwoju „zielonej gospodarki”. Unia Europejska wiąże duże nadzieje z dynamizacją sektora „zielonej gospodarki”, gdzie bardziej efektywna gospodarka zasobami powinna przyczynić się do wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i większej konkurencyjności, przy ograniczonych kosztach dla przedsiębiorstw, jak również znaczących korzyściach dla zdrowia i środowiska, niższych rachunkach za energię i nowych szansach dla innowacji i inwestycji. Celem artykułu jest identyfikacja potencjału ekoinnowacyjego polskich przedsiębiorstw oraz analiza jego zróżnicowań międzyregionalnych. Studium przypadku stanowi grupa przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie Ministerstwa Środowiska GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii.
Year
Volume
2
Issue
313
Physical description
Dates
published
2016-02-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_313_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.