PL EN


2015 | 4 | 315 |
Article title

WYKLUCZENIE CYFROWE POKOLENIA 50+ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Content
Title variants
EN
DIGITAL DIVIDE IN THE GENERATION 50+ IN LODZKIE VOIVODESHIP
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The terms “digital divide”, “digital exclusion” refer to the gap between those who have regular access to digital and information technology and are able to effectively use it, and those who do not have such access. The development of ICT infrastructure, with which we are experiencing in recent years, also in the Lodz region, was resulted in smaller digital divide of the first degree (inability to use the appropriate hardware and software), the problem remains, however, the digital divide of the second degree, having their roots in psychological barriers. This applies particularly to the elderly, whose skills are low, and their motivation for skill development is often weak. This paper presents a quantitative assessment of the scale of the digital divide Lodz region residents aged 50 years and older. In the paper I used for this purpose the results of nationwide researches - Social Diagnosis and "Diagnosis of the current situation of women and men aged 50+ on the labour market in Poland", on the basis of which the synthetic index of Internet  versality were constructed. Analysis of these data are done using multivariate statistical analysis. In addition, in the paper the chosen activities undertaken in the fight against digital exclusion in the Lodz region.
PL
Pojęcie wykluczenia cyfrowego odnosi się do różnic pomiędzy osobami, które mają regularny dostęp do technologii cyfrowych i informacyjnych i potrafią efektywnie z niego skorzystać, a tymi, którzy tego dostępu nie posiadają. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej, jakiego doświadczamy w ostatnich latach, sprawia, że również w województwie łódzkim mniejsze jest wykluczenie cyfrowe I stopnia (brak możliwości korzystania z odpowiedniego sprzętu i oprogramowania), problemem pozostaje jednak wykluczenie II stopnia, mające swoje podłoże w barierach psychologicznych. Dotyczy to w szczególności osób starszych, których umiejętności informatyczne są niskie, a motywacja do ich rozwoju często słaba. W artykule dokonano ilościowej oceny skali wykluczenia cyfrowego mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 50 i więcej lat. Wykorzystano w tym celu wyniki ogólnopolskich badań – Diagnozy Społecznej i „Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce”, na podstawie których skonstruowano i poddano weryfikacji i wielowymiarowej analizie wskaźnik syntetyczny wszechstronności wykorzystania Internetu. Dodatkowo, ocenie poddano aktywności podejmowane w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie łódzkim.
Year
Volume
4
Issue
315
Physical description
Dates
published
2016-02-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_315_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.