PL EN


2015 | 5 | 316 |
Article title

Unia monetarna a intensywność wymiany towarowej studium przypadku strefy euro

Content
Title variants
EN
Intensity of trade under monetary union – case study of the Eurozone
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper is aimed at finding an empirical proof of the thesis of positive trade effects and endogeneity of accession criteria in the case of the European monetary union. We analyze how the European monetary union influences trade in goods of its Member States as well as – for comparison – of the New EU-Member States and the EFTA members. Additionally we analyze impast of the creation of the Eurozone on the economies of its Member States with the biggest economic problems especially since the last international crisis (2008) – the group PIGS (Portugal, Ireland, Greece, Spain). We analyze not only changes in the aggregated trade in goods but changes in intra-industry trade as well. Finally we divide intra-industry trade into horizontal and vertical streams and analyze their changes. Our analysis covers the period 1995–2013. We start with the short presentation of trade effects of a monetary integration and analysis of the methods of measurement of intra-industry trade.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu znalezienie empirycznego dowodu na potwierdzenie tezy o pozytywnych efektach handlowych i endogeniczności kryteriów akcesyjnych w przypadku europejskiej unii monetarnej. Analizujemy, jak europejska unia walutowa wpływa na handel towarowy jej państw członkowskich, jak również – dla porównania – nowych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków EFTA. Dodatkowo badamy wpływ utworzenia strefy euro na gospodarki jej państw członkowskich mających największe problemy gospodarcze, zwłaszcza od czasu ostatniego kryzysu (2008 r.) – tzw. grupa PIGS (Portugalia, Irlandia, Grecja i Hiszpania). Analizie poddano nie tylko ogólne zmiany w wymianie towarowej, lecz także zmiany w wymianie wewnątrzgałęziowej. Na końcu zbadano też zmiany w handlu wewnątrzgałęziowym w podziale na handel poziomy i pionowy. Analiza obejmuje lata 1995–2013. Artykuł rozpoczyna krótka prezentacja efektów handlowych integracji monetarnej oraz przegląd metod pomiaru handlu wewnątrzgałęziowego.
Year
Volume
5
Issue
316
Physical description
Dates
published
2016-07-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_316_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.