PL EN


2016 | 2 | 319 |
Article title

Green jobs in the European Union countries – an empirical study

Content
Title variants
PL
Zielone miejsca pracy w krajach Unii Europejskiej – studium empiryczne
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań empirycznych w zakresie analizy liczby zielonych miejsc pracy w krajach Unii Europejskiej w zależności od wybranych wskaźników charakteryzujących kraje członkowskie. Do analizy wykorzystano model regresji liniowej. Za zmienną zależną przyjęto względną liczbę miejsc pracy w sektorze energetyki odnawialnej w 2012 r., tj. liczbę stanowisk w przeliczeniu na mln mieszkańców krajów. Zmienną objaśniającą w skonstruowanym modelu stanowił udział nakładów na B+R w PKB [%]. Przeprowadzone badania wykazały, że zwiększanie roli badań i rozwoju ma mierzalny wpływ na zmiany w zakresie dostępności zielonych miejsc pracy w krajach UE. Wyniki badań przedstawiono na tle założeń strategii „Europa 2020”.
EN
The article presents research results on the analysis of green jobs in the European Union countries with respect to selected indicators characterizing the member states. For the empirical analysis a regression model was applied. As a dependent variable a number of jobs in the renewable energy sector in 2012 per million inhabitants of the countries was used. In the linear regression model the explanatory variable was a share of expenditure on R&D in GDP [%]. Studies show that the increase in research and development expenditures have a real, measurable impact on the availability of green jobs in the EU countries. Research results were presented on the background of the strategy “Europe 2020”.
Year
Volume
2
Issue
319
Physical description
Dates
published
2016-10-10
Contributors
author
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_319_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.