PL EN


2016 | 4 | 323 |
Article title

Norms of Reciprocation Exhibited by Polish Students in the Trust Game: Experimental Results

Content
Title variants
PL
Normy odwzajemnienia ukazane przez polskich studentów w grze „zaufanie”: wyniki eksperymentalne
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Zaufanie uogólnione i normy odwzajemnienia są komponentami kapitału społecznego, które według wielu ekonomistów są powiązane ze wzrostem gospodarczym. Artykuł przedstawia wyniki zakrojonych na dużą skalę badań przeprowadzonych wśród polskich studentów, bazujących na grze „zaufanie”, w której inicjator i respondent mogą osiągnąć wzajemne korzyści, o ile inicjator zaufa respondentowi, a ten następnie to odwzajemni. Bazując na wynikach tych badań, autorzy analizują normy pozytywnego odwzajemnienia wśród zbiorowości polskich studentów. Analizy wskazują, że duży odsetek studentów zdaje się używać jednej z czterech prostych norm odwzajemnienia. W ujęciu statystycznym, poziom odwzajemnienia jest raczej dobrze odzwierciedlony w oczekiwaniach inicjatorów.
EN
Norms of reciprocity and the level of generalised trust are components of the social capital of a society, which is argued to be associated with economic growth. This article presents results from a large scale study of Polish students based on the Trust Game, in which an initiator and respondent can obtain mutual benefits when the initiator exhibits trust in the respondent, who then expresses positive reciprocity. Based on these results, we investigate norms of positive reciprocation within the Polish student community. Analysis indicates that a large proportion of students seem to use one of four simple norms of reciprocation. In statistical terms, the level of reciprocation is rather well reflected in the expectations of the initiators.
Year
Volume
4
Issue
323
Physical description
Dates
published
2016-12-08
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_323_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.