Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 5 | 325 |

Article title

Disability in the national censuses of 2002 and 2011 – a comparison of information scope

Content

Title variants

Niepełnosprawność w Narodowych Spisach Powszechnych 2002 i 2011 – porównanie zakresu informacyjnego

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Data on disability are collected in many statistical surveys, but the largest ones are censuses. The survey of disability based on census data in Poland has a long history dating back to 1921. During this period both the methodology of the survey and the scope of the data have been changing. The biggest modifications took place in 2011. NCP 2011 was the first census in Poland to be carried out by combing administrative data sources and the survey sampling method. The aim of the present study is to analyze and assess changes in the disability survey in NCP 2011 compared to NCP 2002 in terms of methodology and the scope of information.
PL
Dane dotyczące osób niepełnosprawnych pozyskiwane są w wielu badaniach statystycznych, jednak największym badaniem są spisy powszechne. Temat niepełnosprawności w spisach polskich ma swoją długą historię sięgającą 1921 roku. W ciągu tego okresu zmieniała się zarówno metodyka badania, jak i zakres przedmiotowy danych. Największe zmiany nastąpiły w 2011 roku. NSP 2011 był po raz pierwszy w Polsce przeprowadzony z wykorzystaniem administracyjnych źródeł danych oraz metody reprezentacyjnej. Celem niniejszego referatu jest analiza i ocena zmian w badaniu niepełnosprawności jakie nastąpiły w NSP2011 w porównaniu z NSP2002 zarówno co do metody badania, jak i zakresu informacyjnego.

Year

Volume

5

Issue

325

Physical description

Dates

published
2017-05-19

Contributors

 • Poznan University of Economics
 • Statistical Office in Poznań

References

 • Bartkowski J. (2013), Położenie społeczno-ekonomiczne osób niepełnosprawnych w Polsce. Raport ekspercki na podstawie danych zastanych i najnowszych badań, Raport przygotowany w ramach projektu „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności”, Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Niepublikowany manuskrypt.
 • Gąciarz B. (red), Rudnicki, S. (2014), Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, Wydawnictwa AGH Kraków.
 • Grossman H. (1920), Znaczenie i zadania pierwszego powszechnego spisu ludności w Polsce, „Miesięcznik Statystyczny”, t. 1, z. 1–3, s. 88–106. Przedruk w Spisy ludności Rzeczpospolitej Polskiej 1921–2002, GUS, Warszawa 2002, s. 98–113.
 • GUS (1927), Pierwszy Powszechny Spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 roku, Mieszkania, Ludność, Stosunki zawodowe. Tablice państwowe, Warszawa.
 • GUS (1931), Pierwszy Powszechny Spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 roku. Formularze i instrukcje spisowe, Warszawa.
 • GUS (2003), Osoby Niepełnosprawne oraz ich Gospodarstwa Domowe 2002. Część I. Osoby Niepełnosprawne, NSP 2002, Warszawa.
 • GUS (2013), NSP, 2011, Z jakich tematów były zbierane dane, Internet site: http://stat.gov.pl/–powszechne/nsp-2011/z-jakich-tematow-byly-zbierane-dane/, [Access: 2.12.2015].
 • GUS (2013), Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Część I. Ludność. NSP 2011, Warszawa.
 • Narodowy Spis Powszechny z dnia 7 XII 1978 r., Ludność Gospodarstwa Domowe Warunki Mieszkaniowe, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Katowicach 1981 r., Śląska Biblioteka Cyfrowa, Internet site: http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=98957&from=FBC, [Access: 6.12.2015].
 • Paradysz J. (2010), Konieczność estymacji pośredniej w spisach powszechnych. [w:] E. Gołata (red.) Pomiar i informacja w gospodarce, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, ZN. 149, s. 45–66.
 • Slany K. (2014), Osoby niepełnosprawne w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. – wybrane aspekty, [w:] Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, nr II/2014(11), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
 • Ulman P. (2012), Problematyka niepełnosprawności w badaniach statystycznych, „Wiadomości Statystyczne”, R. 57, nr 1, GUS, Warszawa.
 • WHO global disability action plan 2014–2021: better health for all people with disability, Internet site: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/199544/1/9789241509619_eng.pdf, [Access: 2.12.2015].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_325_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.