PL EN


2017 | 2 | 328 |
Article title

The Future of Polish Labour Market and the Issue of Work Motivation in Older People

Content
Title variants
PL
Przyszłość polskiego rynku pracy a zagadnienie motywowania osób starszych do pracy
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Zgodnie z prognozami demograficznymi populacja osób w wieku produkcyjnym – w ciągu kolejnych lat – zmaleje, podczas gdy udział osób w wieku 65 lat i więcej wzrośnie. Negatywne tendencje demograficzne odbiją się niekorzystnie na sytuacji na rynku pracy. Jeśli współczynnik aktywności zawodowej nie wzrośnie, łączna liczba osób pracujących drastycznie zmaleje. Presja demograficzna na rynku pracy powinna wpłynąć zatem na wydłużenie aktywności zawodowej Polaków. Wzrost aktywności zawodowej wydaje się jednym z kluczowych zagadnień dotyczących funkcjonowania rynku pracy w Polsce. Czynnikiem, który może przyczynić się do podniesienia wartości współczynnika aktywności zawodowej (w szczególności wśród osób w wieku przedemerytalnym), jest dostosowanie warunków pracy do potrzeb osób w różnym wieku. Możliwość pracy zdalnej, elastyczne godziny pracy czy też gratyfikacja finansowa mogą w innym stopniu motywować do pracy osoby młode i starsze. W rezultacie wykorzystywanie poszczególnych strategii motywacji do zwiększania aktywności zawodowej osób starszych wymaga zidentyfikowania rozwiązań, które w sposób najbardziej efektywny wspomagać będą pracę tej grupy pracowników. Celem pracy jest identyfikacja różnic w sposobie motywowania pracowników ze względu na ich wiek. W badaniu wykorzystano bazę danych indywidualnych, pochodzących z Diagnozy Społecznej (dane z 2015 r.). Do weryfikacji różnic motywacyjnych zastosowano modele logitowe. Uzyskane wyniki wskazują, że preferencje motywacyjne osób starszych różnią się od tych, jakie deklarują pozostali pracownicy. Osoby w wieku przedemerytalnym częściej niż inni deklarują potrzebę niezależności oraz preferują pracę zgodną z dotychczas nabytymi umiejętnościami. Gratyfikacja finansowa, jak również stabilizacja zatrudnienia, mimo iż są istotnymi motywatorami, odgrywają mniejszą rolę wśród osób starszych z uwagi na nabyte prawa emerytalne.
EN
According to the demographic forecasts, the population of people in their productive working age decreases, while the share of people aged 65 and over increases. The negative demographic tendencies will affect the conditions of labour market. If the workers’ activity rate doesn’t rise, the total number of workers will decrease dramatically. The demographical pressures on the labour market should result in a prolonging of people’s professional activity. The increase of the labour market activity seems to be one of the most important goals for Poland, for the coming years. One of the factors, which might help in maintaining the high rate of labour market activity (especially among those who are in the pre‑retirement age) is the adaptation of working conditions to the needs of people of various ages. The possibility of working remotely, the flexibility of weekly hours of work or the financial benefits might motivate younger and older workers in different ways. Hence, the use of mechanisms which support the economic activity of older people requires an identification of solutions which will benefit this group of workers the most. The aim of this research is the identification of age‑related differences in factors which motivate workers to continuing working activity. We used the database of individuals from Polish Social Diagnosis (for 2015) and applied the logit regression models to verify if there are age differences in the way people prefer to be motivated to work. We found that what motivates elderly workers doesn’t always motivate the others in the same way. Pre‑retirement age workers prefer, more than others, to be independent and to have a job which is related to their experience. The financial motivators as well as the stability of employment, although very important for all workers, seem to be less important for the elderly workers because they have achieved pension rights.
Year
Volume
2
Issue
328
Physical description
Dates
published
2017-09-07
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_328_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.