PL EN


2017 | 3 | 329 |
Article title

Detection of diseases on example of participation in selected health programmes – spatial approach

Content
Title variants
PL
Wykrywalność chorób na przykładzie uczestnictwa w wybranych programach zdrowotnych – analizy przestrzenno‑czasowe
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Profilaktyka opieki zdrowotnej, wchodząca w skład prewencji zdrowotnej, ma bardzo znaczący wpływ na stan zdrowia jednostek, a w konsekwencji na społeczeństwo jako całość. W Polsce zauważa się znaczne różnice w stanie zdrowia i jakości życia w poszczególnych regionach. Głównym problemem jest niedobór właściwego wsparcia finansowego w niwelowaniu różnic, jak również niewystarczające działania niektórych regionów pod względem wspierania zachowań prozdrowotnych, np. brak odpowiednich mechanizmów przeznaczonych do realizacji zakładanych celów. Analizy wskazują na podobieństwa i różnice, które można zaobserwować w poszczególnych województwach w Polsce. Wynikają one z określenia wspólnych cech w odniesieniu do aktualnie realizowanych programów profilaktyki opieki zdrowotnej, wykrywania specyficznych symptomów chorób, a także pojawiających się szans w ich dalszym leczeniu. Badaniem objęto profilaktyczne programy zdrowotne realizowane na poziomie makro, jednakże najwięcej uwagi poświęcono województwu łódzkiemu, ze względu na niekorzystne środowisko epidemiologiczne i demograficzne – analizy dla województwa łódzkiego zostały przeprowadzone na poziomie NUTS–4. Ponadto artykuł skupia się na szacowaniu jednostkowych kosztów pomiaru programów zdrowotnych realizowanych w regionie łódzkim (finansowanych przez samorząd wojewódzkiego łódzkiego) w kategoriach per capita, a także w wartościach pierwotnych. Dzięki temu możliwe było wskazanie programów zdrowotnych, które okazały się najbardziej kosztowne, jak również tych, które cechowały się największą oszczędnością, przyczyniając się do stosunkowo wysokiego poziomu efektów zdrowotnych.
EN
Health care prophylaxis as an element of health prevention has a major impact on health status of individual unit and consequently on society. In Poland there are significant disparities in health status and quality of life appearing in each region. The main problem in this field is the shortage of the appropriate financial support for combating these disparities, as well as insufficient action of some regions in terms of the promotion of healthy behavior, resulting in, eg. by the lack of suitable mechanisms required for their implementation. The result of the analyses should indicate the similarities and differences that exist in Polish voivodships. These result are from the defining common features in relation to ongoing programmes of health care prevention, detection by their specific disorders, as well as appearing opportunities for further treatment of selected diseases. The study included preventive health programmes implemented at the macro level, although most attention was paid to the Lodz province, due to its unfavourable epidemiological and demographics environment – analysis for the Lodz voivodships will be carried out at the NUTS–4 level. In addition, the article focuses on estimating an unit costs measurement of health programmes implemented in the Lodz region (financed by the Provincial Government of Lodz), in terms of per capita, as well as, in incremental values – in this way was possible to identify health programmes that have proved to be the most expensive, as well as identify those that manifested the greatest savings, contributing to the relatively high level of health effects.
Year
Volume
3
Issue
329
Physical description
Dates
published
2017-09-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_329_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.