PL EN


2017 | 3 | 329 |
Article title

Jakość życia osób starszych korzystających z pomocy instytucjonalnej

Content
Title variants
EN
Life Quality of Older People Receiving Institutional Care
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the modern world there is a growing number of older people with decreasing the possibility of taking care of them at the same time. This situation is mainly caused by family demographic changes. The aim of the study was to evaluate the quality of life of older people receiving institutional care. The survey was conducted from April to June 2015 after obtaining the consent of the Bioethics Committee of the Medical University of Lodz. The studied population consisted of residents of 5 nursing homes in the province of Lodz randomly selected for the study. Hodgkinson Abbreviated Mental Test Score was used to assess the mental state of respondents. Finally statistical analysis covered 117 people. Research tool was an anonymous interview questionnaire (49 questions on lifestyle, family relationships, self‑assessment of health status and quality of life). The obtained data was entered into the database in Microsoft Excel and Statistica. In statistical analysis descriptive and analytical statistics were used. To determine the relationship between the analyzed variables and self‑reported quality of life Chi² test (p < 0.05) was used. 62.1% of respondents declared poor self‑assesment of quality of life – more often women (Chi² = 0.919). 69.2% of seniors declared dependent on the decision to live in nursing home. Factors associated with self‑rated quality of life of respondents were: the time of the placement at nursing home, frequency of meetings with the family, the result of ADL scale and self‑rated health. Taking care of family relationships affects the quality of life of seniors living in nursing homes. Migration of young people limits the possibility of providing support to seniors by the family, leading to increased involvement of the institutional support to the elderly.
PL
We współczesnym świecie obserwuje się coraz większą liczbę osób starszych, przy jednoczesnym spadku możliwości sprawowania nad nimi opieki, na co znaczący wpływ mają zmiany demograficzne rodziny. Celem niniejszego badania była ocena jakości życia osób starszych korzystających z pomocy instytucjonalnej. Badanie przeprowadzono od kwietnia do czerwca 2015 r. po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Badaną populację stanowili pensjonariusze 5 losowo dobranych do badania domów pomocy społecznej na terenie województwa łódzkiego Do oceny stanu umysłowego badanych wykorzystano Skrócony Test Sprawności Umysłowej wg Hodgkinsona. Finalnie analizą statystyczną objęto 117 osób. Narzędziem badania był anonimowy kwestionariusz wywiadu (49 pytań dotyczących stylu życia, relacji rodzinnych, samooceny stanu zdrowia i jakości życia). Uzyskane dane wprowadzone zostały do bazy w programie Microsoft Excel i Statistica. W analizie statystycznej wykorzystano miary z zakresu statystyki opisowej i analitycznej. Do oceny zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi a samooceną jakości życia wykorzystano test Chi² (p < 0,05). 62,1% badanych deklarowało złą samoocenę jakości życia – częściej kobiety (Chi² = 0,919). 69,2% seniorów deklarowało niesamodzielne podjęcie decyzji o zamieszkaniu w dps. Czynnikami istotnie związanymi z samooceną jakości życia badanych były: czas pobytu w placówce, częstość spotkań z rodziną, wynik skali ADL i samoocena stanu zdrowia. Pielęgnowanie kontaktów rodzinnych wpływa na poczucie jakości życia seniorów zamieszkujących domy pomocy społecznej. Migracje ludzi młodych ograniczają udzielanie wsparcia seniorom przez rodzinę, prowadząc do wzmożonego zaangażowania placówek instytucjonalnych w pomoc ludziom starszym.
Year
Volume
3
Issue
329
Physical description
Dates
published
2017-09-22
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_329_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.