PL EN


2017 | 4 | 330 |
Article title

The Differentiation of Firm Survival Models in the Poviats of the Zachodniopomorskie Voivodeship

Authors
Content
Title variants
PL
Zróżnicowanie modelu trwania firm w powiatach województwa zachodniopomorskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem przeprowadzonych badań była budowa modelu trwania firm dla poszczególnych powiatów województwa zachodniopomorskiego. Pierwszym etapem było oszacowanie estymatora Kaplana‑Meiera oraz zastosowanie testu weryfikującego podobieństwo funkcji przeżycia dla powiatów. Utworzono grupy powiatów. Następny etap badań to budowa tablic trwania firm i analiza funkcji intensywności likwidacji firm w grupach powiatów. Następnie przedstawiono odsetek firm zlikwidowanych po dwóch latach działalności w poszczególnych powiatach (etap III). Przeprowadzono także analizę współzależności między odsetkiem zlikwidowanych w badanym okresie firm i liczbą zarejestrowanych podmiotów na 10 tys. ludności w powiatach (IV etap). W badaniu wykorzystano dane z rejestru REGON, dotyczące firm powstałych w województwie zachodniopomorskim w latach 2009–2011 (21 powiatów). Obserwacja trwała do końca 2013 roku. Wyniki badań pozwoliły wskazać na zróżnicowanie modeli trwania firm w powiatach województwa zachodniopomorskiego. Utworzono pięć grup powiatów i scharakteryzowano je.
EN
The aim of the study was to construct models of firms’ survival duration for individual poviats in the Zachodniopomorskie Voivodeship. The first stage was the calculation of the Kaplan‑Meier estimator and the use of a test for the verification of similarities in the survival function for the analysed poviats. As a result, groups of poviats were created. The next stage of research was the construction of duration tables of the studied firms and an analysis of the intensity function of firms’ liquidation for the poviats. The percentage of firms liquidated after two years of activity in different poviats (stage III) was presented. An analysis of correlation between the percentage of firms liquidated in the analysed period and the number of entities registered per 10 thousand of population in the poviats (stage IV) was also conducted. This study used data from the registry of REGON related to companies established in the Zachodniopomorskie Voivodeship in 2009–2011. These entities were observed till the end of 2013. The study results reveal the differentiation of firm survival models in the poviats of the Zachodniopomorskie Voivodeship. Five groups of poviats were distinguished and characterised.
Year
Volume
4
Issue
330
Physical description
Dates
published
2017-11-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_330_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.