PL EN


2017 | 4 | 330 |
Article title

Non‑Metric Data in Household Durable Goods Analysis. Selected Aspects

Content
Title variants
PL
Analiza danych niemetrycznych w badaniu wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałe. Wybrane aspekty
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Pomiar wyposażenia gospodarstw domowych jest kluczowy w wielu aspektach oceny stanu społeczno‑ekonomicznego kraju i jego obywateli. Zapotrzebowanie (sprzedaż) jest traktowane jako jeden z kluczowych wskaźników stanu koniunktury w gospodarce. Podobnie analiza i ocena poziomu wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałe są rozpatrywane w kontekście pomiaru jakości życia. W badaniu wyposażenia gospodarstw domowych mierzy się liczbę i jakość dóbr, w jakie wyposażone są gospodarstwa domowe. Pomiar wyposażenia gospodarstw domowych prowadzony jest najczęściej za pomocą słabych skali pomiarowych, nominalnej i porządkowej. Takie dane wymagają stosowania wyspecjalizowanych narzędzi analizy i modelowania. W opracowaniu zostanie podjęta dyskusja o możliwościach statystycznej analizy takich danych i ich modelowania oraz o problemach wnioskowania na podstawie uzyskanych wyników.
EN
Measurement of household endowment with durables is crucial in many aspects of assessing the social and economic situation of a country and its citizens. The demand (sales) for durables is regarded as one of the key indicators of economic conditions. Similarly, analysis and evaluation of household durable goods are usually considered in the context of measuring the quality of life. The possession of durables is measured by means of the number and quality of goods in households. Measurement of household endowment is conducted usually by means of weak measurement scales, namely nominal and ordinal. Such data require the use of specialised tools for analysis and modelling. This study discusses the possibilities of statistical analysis of such data. Additionally, modelling and problems of inference on the basis of obtained results are discussed.
Year
Volume
4
Issue
330
Physical description
Dates
published
2017-11-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_330_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.