PL EN


2018 | 1 | 333 |
Article title

Determinants of Employee Absence Differentiation

Content
Title variants
PL
Determinanty zróżnicowania absencji chorobowej pracowników
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zbadanie zmian wskaźnika poziomu absencji chorobowej w Polsce w latach 2005–2015 (okres, dla którego dostępne są dane statystyczne umożliwiające obliczenie tego wskaźnika) oraz przede wszystkim jego zróżnicowania terytorialnego w latach 2012–2015. Pytanie badawcze sformułowano następująco: „Jakie czynniki wpływają na zmiany w poziomie wskaźnika absencji chorobowej w czasie na poziomie ogólnokrajowym i jego zróżnicowanie w poszczególnych województwach w Polsce?”. W analizach uwzględniono czynniki zdrowotne (między innymi samoocenę stanu zdrowia, subiektywną ocenę warunków i jakości życia oraz poziom śmiertelności z zachorowalności na niektóre choroby) i społeczno‑ekonomiczne (strukturę ludności według wieku i płci, wysokość dochodów gospodarstw domowych, subiektywną ocenę sytuacji materialnej, poziom ubóstwa, stopę bezrobocia, strukturę zatrudnienia według klasyfikacji NACE oraz strukturę ludności według poziomu wykształcenia), które mogą wpływać na zmiany w czasie i zróżnicowanie przestrzenne poziomu absencji chorobowej.
EN
The aim of this article is to examine the changes in the sickness absence rate in Poland in 2005–2015 (in the period for which statistical data allowing for the calculation of this ratio are available) and, first of all, its territorial differentiation in 2012–2015. The research question has been formulated as follows: what are the factors which determine the changes in the absence rate within time (on the whole country level) and in 16 Polish regions? In accordance with the literature review performed, the analyses have covered health (self‑evaluation of health condition, subjective assessment of conditions and quality of living, the mortality in the event of incidence of certain illnesses) as well as social and economic factors (structure of population according to age and sex, the income of households, subjective assessment of the material situation, poverty level, unemployment rate, employment structure according to NACE classification and structure of population according to the education level) which may affect the changes within time and the regional differentiation of the sickness absence rate.
Year
Volume
1
Issue
333
Physical description
Dates
published
2018-02-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_333_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.