PL EN


2018 | 3 | 335 | 7-19
Article title

Usability of Spatial Analysis for Improving the Functioning of the Blood Donation System in Poland

Content
Title variants
PL
Użyteczność przestrzennej analizy dla poprawy funkcjonowania systemu krwiodawstwa w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie, jak kształtują się zasoby krwi na wejściu do systemu cywilnego krwiodawstwa w Polsce na podstawie analizy dynamiki zmian w strukturze głównej determinanty sukcesu krwiodawstwa (dawców) oraz sformułowanie rekomendacji zmierzających do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego państwa w obszarze samowystarczalności zasobów krwi. Za sukces funkcjonowania krwiodawstwa uznano przede wszystkim takie zarządzanie zasobami krwi i jej składnikami, które dąży do zrównania popytu i podaży na krew i jej składniki w każdym momencie. Taka sytuacja jest możliwa, gdy dysponuje się wystarczającą liczbą dawców. W badaniu wykorzystano analizę przesunięć udziałów, która służy do badania zmian strukturalnych zjawisk ekonomicznych i społecznych, mogących zachodzić w przestrzeni geograficznej w określonym przedziale czasu. Aby uwzględnić to, że każde województwo nie występuje jako odrębny geograficznie obszar, tylko zależy od przestrzennych interakcji z sąsiadującymi obszarami, w badaniu wykorzystano również przestrzenną analizę przesunięć udziałów. Otrzymane wyniki posłużą ocenie dynamiki zmian liczby dawców wynikającej ze struktury wieku dawców krwi w poszczególnych województwach (efekt strukturalny) i ze zmian konkurencyjności danego obszaru (efekt geograficzny). Znajomość natury zmian może być pomocna przy kształtowaniu konkretnych narzędzi oddziaływania na dawców (w tym również potencjalnych). 
EN
The paper aims at understanding how blood resources are formed at the entrance to the blood donation in the spatial and age section and formulating on the basis of this assessment recommendations that help improve the health safety of the State in the area of self‑sufficiency of blood supplies. The success of the functioning of blood donation primarily depends on the resource management of blood and its components that seeks to equate supply and demand for blood and its components at any time. Such a situation is possible when a sufficient number of blood donors are available. The research employed a shift‑share analysis that is used to study structural changes in economic and social phenomena that may occur in a geographical area within a specified period of time. To account for the fact that each province does not exist as a separate geographic area but depends on its spatial interactions with neighbouring areas, the study also used a spatial shift‑share analysis. The results will be used to assess the dynamics of changes in the number of blood donors, resulting from the age structure of blood donors in a particular province (a structural effect) and from changes in the internal situation of the competitiveness of a given area (a geographic effect). Knowledge concerning the nature of these changes can be helpful in developing specific tools that would encourage donors (including the potential ones) to donate blood.
Year
Volume
3
Issue
335
Pages
7-19
Physical description
Dates
published
2018-05-16
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_335_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.