PL EN


2019 | 1 | 340 | 115-132
Article title

Verification of “Too Much Finance” Hypothesis in Central and Eastern European Countries – Empirical Research

Content
Title variants
PL
Weryfikacja hipotezy „too much finance” w krajach Europy Środkowo‑Wschodniej – badanie empiryczne
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest analizie relacji między wskaźnikiem reprezentującym wartość udzielonych kredytów do PKB a wzrostem gospodarczym dla grupy jedenastu krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Parametry modelu ekonometrycznego szacowane są za pomocą metody najmniejszych kwadratów oraz uogólnionej metody momentów przy wykorzystaniu estymatora Blundella‑Bonda. Wyniki badania empirycznego pokazują, że cała grupa może być podzielona na trzy jednorodne podgrupy o różnych wartościach optymalnego poziomu wskaźnika krajowego kredytu do PKB. Wyniki oszacowania parametrów modelu paneli pokazują, że Łotwa, Litwa, Estonia i Słowacja prawdopodobnie osiągnęłyby wyższy poziom wzrostu gospodarczego, jeżeli analizowany współczynnik wynosiłby 0,48. W przypadku Polski, Czech i Węgier optymalna wartość analizowanego współczynnika wyniosła 0,6. W przypadku Bułgarii, Chorwacji i Rumunii rozwój systemu finansowego wydaje się nie mieć żadnego wpływu na poziom wzrostu realnego PKB.
EN
This paper analyses the relationship between the domestic credit to GDP ratio and economic growth in a group of 11 countries in Central and Eastern Europe. The parameters of the econometric model used, were estimated using a pooled regression method and the Blundell‑Bond systemic estimator. The results of our empirical investigation show that the entire group can be divided into 3 homogeneous sub‑groups with different values of the optimal level of domestic credit to GDP ratio. Estimation of the parameters with the use of a panel model show that Latvia, Lithuania, Estonia and Slovakia would probably have reached a higher level of economic growth if the analysed coefficient had been at a level of 0.48. In the case of the sub‑group encompassing Poland, Czech Republic and Hungary, the optimal value of the analysed coefficient turned out to be 0.6. In the case of the Bulgaria, Croatia and Romania sub‑group, the development of the financial system, which is represented in this article by the ratio of domestic credit to GDP, does not seem to have any impact on the rate of growth of real GDP.
Year
Volume
1
Issue
340
Pages
115-132
Physical description
Dates
published
2019-04-04
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_340_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.