PL EN


2019 | 1 | 340 | 133-148
Article title

Zasoby mieszkaniowe ośrodków miejskich Podkarpacia czynnikiem konkurencyjności regionu

Content
Title variants
EN
Housing Resources of Urban Areas of the Podkarpackie Province as a Competitive Advantage of the Region
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The analysis of the collected scientific material has proved that housing resources of urban areas in the province of podkarpackie may become a significant factor for development of demographic potential in the migration processes especially among young people. This, in turn, results in competitive advantage of the region within the country and also the EU. The capital city of the region – Rzeszow is an example of a big city which has been increasing its population via migrations from rural areas within the province due to better working and living conditions. Despite existing depopulating cities such as Łódź or Poznań, there are in Poland such cities as Rzeszow or Warsaw which have become a magnet attracting new dwellers. This may be proved by remarkable increase  in sales of new flats in the primary market and rising number of new flats to rent during the last few years. It should be noted that such a situation has been influenced by changes in economic factors, rise in remuneration in particular, decline in unemployment and the Gross Domestic Product greater than before. Demographic factors such as population growth, positive balance of migration and the number of marriages have become additional factors for certain cities and impacted positively on the demand in the housing market. Nevertheless, the noticeable phenomenon of depopulation and aging in communities in some urban areas in the province of podkarpackie does not pose a positive outlook for the future.
PL
Analiza zebranego materiału badawczego dowiodła, że zasoby mieszkaniowe ośrodków miejskich Podkarpacia mogą stanowić ważny czynnik rozwoju potencjału demograficznego, decydujący o procesach migracji, zwłaszcza wśród ludzi młodych, a to z kolei przekłada się na wzrost konkurencyjności regionu w skali kraju i UE. Stolica regionu – Rzeszów – stanowi przykład dużego miasta, do którego od kilku lat migruje ludność z terenów wiejskich województwa ze względu na lepsze warunki życia i pracy. Przy pojawieniu się w kraju miast wyludniających się, takich jak Łódź czy Poznań – Rzeszów, obok Warszawy, stanowi magnes przyciągający nowych mieszkańców. Potwierdzeniem tego jest rekordowa sprzedaż nowych mieszkań na rynku pierwotnym i wzrastająca liczba nowych mieszkań pod wynajem w ostatnich kilku latach. Zaznaczyć należy, że na taki stan rzeczy wpływ miały zmiany czynników ekonomicznych, głównie wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia oraz silniejszy wzrost PKB. Wskaźniki demograficzne, tj. przyrost naturalny, dodatnie saldo migracji i liczba nowo zawieranych małżeństw to dla części miast dodatkowe czynniki, które wpłynęły pozytywnie na popytową stronę rynku mieszkaniowego. Niestety, występujące zjawisko depopulacji oraz starzenia się społeczności w wielu ośrodkach miejskich Podkarpacia nie jest dobrym prognostykiem na przyszłość.
Year
Volume
1
Issue
340
Pages
133-148
Physical description
Dates
published
2019-04-05
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_340_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.