PL EN


2019 | 2 | 341 | 183-200
Article title

Factors Differentiating Poles’ Attitudes Towards Social Relations – a Spatial Approach

Authors
Content
Title variants
PL
Czynniki różnicujące postawy Polaków wobec relacji społecznych – ujęcie przestrzenne
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W badaniu zajęto się tematem postaw Polaków wobec wybranych aspektów związanych z relacjami społecznymi. Badano ustosunkowanie się do sześciu stwierdzeń: 1 – „Ludzie przede wszystkim starają się służyć pomocą innym”, 2 – „Homoseksualiści powinni móc układać sobie życie według własnych przekonań”, 3 – „Zbyt wiele mają do powiedzenia w naszym kraju osoby obcego pochodzenia”, 4 – „Niektórzy ludzie są więcej warci od innych”, 5 – „Niektóre grupy ludzi nie zasługują na szacunek”, 6 – „Powinniśmy dążyć do tego, aby dochody wszystkich ludzi były w miarę wyrównane”. Pierwszym celem opracowania było sprawdzenie, jak rozkłada się poziom zgadzania się z tymi stwierdzeniami przestrzennie, w ujęciu powiatów. Kolejno zbadano, czy postawy te są zróżnicowane w podziale na osiem cech opisujących Polaków: płeć, stan cywilny, poziom wykształcenia, stan zdrowia, uczestnictwo w nabożeństwach, wiek oraz poziom dochodów, również uwzględniając aspekt przestrzenny. Na koniec analizy skonstruowano modele regresji (klasyczne i przestrzenne), aby sprawdzić, czy na podstawie kilku cech opisujących tym razem powiaty (a nie pojedynczych respondentów) uda się stworzyć model wyjaśniający, dlaczego w niektórych regionach ludność zgadza się z danymi stwierdzeniami bardziej, a w innych mniej. Dane potrzebne do analiz zaczerpnięto z ogólnopolskiego badania pt. „Diagnoza społeczna”, a wszystkie obliczenia wykonywano w programach PQStat oraz Geoda.
EN
The research focuses on Poles’ attitudes towards selected aspects associated with social relations. Responses to the following 6 statements were examined: 1 – People try to help others above all, 2 – Homosexuals should be allowed to live according to their beliefs, 3 – Foreigners have too much to say in our country, 4 – Some people are worth more than others, 5 – Some groups of persons are not worthy of respect, 6 – We should seek to make the income of all persons more or less equal. The first aim of the study was to check how the level of agreement with those statements was distributed spatially in terms of districts. Then it was checked whether those attitudes were differentiated by 8 characteristics describing Poles: sex, marital status, education level, health status, participation in church services, age and income level, also taking into account the spatial aspect. Finally, regression models (classical and spatial) were constructed to check whether several features describing districts (rather than individual respondents) could help to build a model explaining why in some regions the population agreed with the statements more and in other areas less. The data needed for the analysis were taken from the nationwide study entitled “Social Diagnosis” and all calculations were carried out in the PQStat and Geoda programmes.
Year
Volume
2
Issue
341
Pages
183-200
Physical description
Dates
published
2019-07-05
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_341_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.