PL EN


2019 | 2 | 341 | 201-215
Article title

Creative Destruction and Regional Productivity: Evidence from the Polish Regions in 2004–2015

Content
Title variants
PL
Kreatywna destrukcja a regionalna wydajność pracy w Polsce w latach 2004–2015
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Wysokie oraz utrzymujące się zróżnicowanie w poziomach rozwoju polskich regionów zmusza do poszukiwania potencjalnych przyczyn tego zjawiska. Za jedną z nich można uznać indywidualne, charakterystyczne dla danego regionu cechy instytucjonalne, w tym dynamikę realokacji zasobów dostępnych w danym regionie, którą można utożsamić z procesami kreatywnej destrukcji identyfikowanymi przez J. A. Schumpetera. Wobec powyższego celem artykulu była identyfikacja mechanizmów oraz ocena wpływu procesów kreatywnej destrukcji na poziomy regionalnej wydajności pracy w Polsce w latach 2004–2015. Przeprowadzone analizy wykazały, że zależność obserwowana między miarami kreatywnej destrukcji a wydajnością pracy ma charakter niejednoznaczny i ograniczony. Potwierdzono ją bowiem tylko dla niektórych polskich regionów. W części województw, wbrew założeniom teoretycznym, zaobserwowano zależność odwrotną, co znaczy, że to dynamika wydajności wpływała na poziom realokacji zasobów utożsamianych z procesami kreatywnej destrukcji.
EN
A considerable and persisting diversity of the development levels of Polish regions makes it necessary to seek potential causes of this phenomenon. It can be presumed that some of the diversity is caused by institutional qualities, characteristic for each individual region, including the dynamics of the reallocation of resources available in a particular region, which can be identified with the creative destruction processes, indicated by J. A. Schumpeter. In the view of these facts, this study aims at identifying the mechanisms of creative destruction processes and assessing their influence on the levels of regional productivity of labour in Poland, in the 2004–2015 time period. The conducted analyses showed that the correlation between the measures of creative destruction and the labour productivity is ambiguous and limited, as it was confirmed for only a part of Polish regions. For the remaining part, contrary to the theoretical assumptions, a reverse relationship was observed, i.e. it is the dynamics of productivity that affects the level of reallocation of resources, identified with the processes of creative destruction.
Year
Volume
2
Issue
341
Pages
201-215
Physical description
Dates
published
2019-07-05
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_341_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.