PL EN


2019 | 3 | 342 | 21-44
Article title

Czy kończy się boom w sektorze deweloperów mieszkaniowych w Polsce?

Content
Title variants
EN
Is the Boom in the Residential Real Estate Development Sector in Poland Ending?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The business activity of real estate development companies depends on very many macro as well as micro factors. The main determinants of their operation on the real estate market include those of a supply-demand as well as institutional-legal nature. In practice, it turns out, however, that even in the case of excellent financial and sales results for at least a few years, they are faced with increasingly large problems and limitations, which first influence a decrease in growth rate, and later can be a source of problems with financial liquidity. The aim of the work is to identify the most important current determinants connected with the business activity of real estate development companies, accounting for both regulatory as well as market risks. A study states that in 2017–2018, conditions of management in the housing sector have changed and symptoms of their deterioration are visible. The results of the carried out analyses indicate that the investment boom and very favorable climate for carrying out activities connected with real estate development, especially on the housing market, which has been around since at least 2015, began to show increasingly clearer symptoms indicating a halt in the growth rate and a worsening situation of real estate developers at the beginning of 2018. The applied research methods include a study of the source literature and current legal regulations, as well as the analysis of statistical and financial data derived from rich, both primary and secondary empirical databases. The financial data used in the study relate primarily to the leading development companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
PL
Działalność firm deweloperskich zależy od bardzo wielu makro-, mezo- oraz mikroczynników. Do głównych uwarunkowań funkcjonowania dewelopera na rynku nieruchomości należą te o charakterze popytowo-podażowym oraz instytucjonalno-prawnym. W praktyce okazuje się jednak, że nawet przy bardzo dobrych wynikach finansowych i sprzedażowych osiąganych od co najmniej kilku lat przedsiębiorcy napotykają na coraz większe ograniczenia i problemy, które najpierw wpływają na spowolnienie tempa wzrostu, a następnie mogą być źródłem kłopotów z płynnością finansową. Celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych aktualnych uwarunkowań związanych z działalnością firm deweloperskich, z uwzględnieniem wybranych ryzyk regulacyjnych i rynkowych. W opracowaniu postawiono tezę, że w latach 2017–2018 warunki gospodarowania w sektorze mieszkaniowym uległy zmianie i widać symptomy ich pogorszenia. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, iż trwający od co najmniej 2015 roku okres boomu inwestycyjnego w Polsce i bardzo dobrego klimatu dla prowadzenia działalności deweloperskiej, zwłaszcza na rynku mieszkaniowym, zaczął na początku 2018 roku ujawniać coraz wyraźniej symptomy świadczące o wyhamowaniu tempa wzrostu i pogarszaniu się sytuacji niektórych firm deweloperskich. Zastosowane metody badawcze obejmują studium literatury przedmiotu oraz aktualnych regulacji prawa, a ponadto analizę danych statystycznych i finansowych pochodzących z bogatych, zarówno pierwotnych, jak i wtórnych baz danych empirycznych. Dane finansowe wykorzystywane w opracowaniu dotyczą przede wszystkich wiodących spółek deweloperskich notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Year
Volume
3
Issue
342
Pages
21-44
Physical description
Dates
published
2019-07-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_342_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.