PL EN


2019 | 3 | 342 | 151-165
Article title

Assessment of Factors Affecting the Implementation of Projects in the Field of Green Logistics in Poland in the Perspective of the Sustainable Development Concept

Content
Title variants
PL
Ocena czynników wpływających na realizację projektów w zakresie Green Logistics w Polsce na tle koncepcji rozwoju zrównoważonego
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na realizację projektów Green Logistics oraz zakresu działań podejmowanych przez podmioty gospodarcze na rzecz zrównoważonego rozwoju potencjału logistycznego przedsiębiorstw w Polsce. W opracowaniu podjęto dyskusję na temat strategicznej roli biznesu na rzecz angażowania się w realizację celów z zakresu zrównoważonego rozwoju procesów logistycznych. Stanowi ona rezultat międzynarodowych konwencji i wynikających z nich obowiązków nałożonych na państwo i przedsiębiorstwa. Na podstawie studiów literaturowych oraz analizy danych zastanych zidentyfikowano pięć zasadniczych kategorii czynników determinujących rozwój projektów Green Logistics. W ramach tych obszarów wyłoniono konkretne działania istotne z punktu widzenia przedsiębiorców, które poddano ocenie w wyniku przeprowadzonego pogłębionego wywiadu kwestionariuszowego. Szczególną uwagę zwrócono na kluczową dla rozwoju zielonej logistyki potrzebę wdrażania rozwiązań technologicznych. Podkreślono, że zielona logistyka może stanowić ważny element zrównoważenia gospodarki światowej.
EN
The aim of the article is to assess the essential factors determining the implementation of Green Logistics projects for the sustainable development of the logistics potential of Polish enterprises. The article discusses the strategic role of business in achieving goals in the field of sustainable development of logistics processes. It is the result of international conventions and the obligations imposed on the state and enterprises arising from these conventions. Based on literature studies and analysis of existing data, five basic categories of factors determining the development of Green Logistics projects were identified. Within these areas, specific actions were identified as important for entrepreneurs. They were then assessed as a result of an in‑depth questionnaire interview. Special attention was paid to the need for implementing technological solutions, which is crucial for the development of Green Logistics. It was emphasised that Green Logistics can be an important element of the global economic balance.
Year
Volume
3
Issue
342
Pages
151-165
Physical description
Dates
published
2019-08-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_342_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.