PL EN


2019 | 3 | 342 | 183-197
Article title

Survival Modelling of Repeated Events Using the Example of Changes in the Place of Employment

Content
Title variants
PL
Modelowanie czasu trwania zdarzeń powtarzających się na przykładzie zmian miejsca zatrudnienia
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule został podjęty problem modelowania czasu trwania w przypadku powtarzających się zdarzeń. W modelowaniu tego typu zdarzeń należy zwrócić uwagę na występowanie zależności między analizowanymi czasami trwania, jak również nieobserwowalnej heterogeniczności. Jednym ze sposobów uwzględnienia w analizie tych aspektów jest wykorzystanie modeli z efektami losowymi. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania tego typu modeli do analizy zmian miejsc zatrudnienia. Modelowaniu poddano czas trwania poszczególnych okresów zatrudnienia dla badanych jednostek. Wykorzystane podejście umożliwiło identyfikację czynników wpływających na decyzje o zmianie miejsca zatrudnienia, ocenę ryzyka wystąpienia zdarzenia, jakim jest rozwiązanie stosunku pracy, oraz zbadanie wpływu nieobserwowalnej heterogeniczności na wyniki przeprowadzonych estymacji.
EN
This paper concerns the issue of survival modelling in the case of repeated events. In the modelling of this type of events, attention should be paid to the existence of dependence among the analysed durations, as well as the occurrence of unobserved heterogeneity. One of the ways to include these aspects in the analysis is to use models with random effects. The primary objective of this paper is to present the application of such models to analyse changes in the place of employment. The duration of individual periods of employment for the surveyed employees was modelled. The approach used made it possible to identify factors influencing decisions on job changes, but also to assess the risk of occurrence of events such as termination of employment, and to examine the impact of unobserved heterogeneity on the results of the estimations.
Year
Volume
3
Issue
342
Pages
183-197
Physical description
Dates
published
2019-08-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_342_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.