PL EN


2019 | 3 | 342 | 199-219
Article title

Użyteczność mierników oceny kondycji finansowej w szpitalnictwie na przykładzie wybranych województw

Content
Title variants
EN
Utility of the Assessment Measures of the Financial Condition in Hospitality on a Sample of Selected Voivodships
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The business activity of medical units is assessed on the basis of economic resources that could allow to assess the effectiveness of the examined business entity. The set of analytical measures and indicators is helpful in assessing the financial condition of the medical institution. The article aims to assess the utility of measures of the financial position of medical units in three selected voivodships: podkarpackie, małopolskie and lubelskie in 2014-2016. In order to achieve the goal, sources necessary for the analysis of the institutions’ indicators were used. The work contains an overview of popular Polish models of discriminant analysis in the field of forecasting the bankruptcy of medical units. Changes in the business environment affect the current financial condition and the ability to continue operations. The accuracy of bankruptcy forecasts depends to a large extent on the rapidly changing external environment. The conclusion from the above considerations may be the statement that in the process of forecasting bankruptcy, one can not rely only on financial indicators from the past, and they can be modified with time variables indicating the condition of the economic situation.
PL
Działalność biznesowa jednostek medycznych oceniana jest na podstawie zasobów ekonomicznych, które pozwalają na dokonanie oceny efektywności badanego podmiotu gospodarczego. Zestaw miar i wskaźników analitycznych jest pomocny w ocenie kondycji finansowej badanej instytucji medycznej. Artykuł ma na celu dokonanie oceny użyteczności mierników kondycji finansowej jednostek medycznych w trzech wybranych województwach: podkarpackim, małopolskim i lubelskim w latach 2014-2016. Aby móc osiągnąć cel, zastosowano źródła niezbędne w analizie wskaźników instytucji. Praca zawiera przegląd popularnych polskich modeli analizy dyskryminacyjnej w zakresie prognozowania bankructwa jednostek medycznych. Zmiany otoczenia gospodarczego wpływają na bieżącą kondycję finansową i zdolność do kontynuowania działalności. Trafność prognoz bankructwa w znacznym stopniu zależy od szybko zmieniającego się otoczenia zewnętrznego. Wnioskiem z przeprowadzonych rozważań może być stwierdzenie, że w procesie prognozowania bankructwa nie można opierać się tylko na wskaźnikach finansowych z przeszłości, można je modyfikować zmiennymi czasowymi wskazującymi na stan koniunktury.
Year
Volume
3
Issue
342
Pages
199-219
Physical description
Dates
published
2019-08-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_342_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.