PL EN


2019 | 4 | 343 | 53-72
Article title

Narrow Banking from the Perspective of Risk

Authors
Content
Title variants
PL
Narrow banking. Perspektywa ryzyka
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja ryzyka wynikającego z próby stabilizacji systemu bankowego z zastosowaniem narrow banking, co w praktyce przekłada się na nałożenie restrykcji na różne rodzaje aktywów utrzymywanych przez banki i obsługujących depozyty bieżące. W tym celu zostały omówione następujące kwestie: istota i koncepcje „wąskiej bankowości” oraz wynikające z niej ryzyko. Postawiona hipoteza badawcza jest następująca: narrow banking to skuteczna koncepcja wykorzystywana do zabezpieczenia stabilności systemu finansowego. Zasadnicze ryzyko implementacji koncepcji „wąskiej bankowości” wypływa z: kosztów ubezpieczenia depozytów, częściowej utraty efektywności banków, niedopasowania struktur aktywów i pasywów banku (powstania luki GAP) oraz wielkości i struktury kredytów dla sektora niefinansowego. W wyniku przeprowadzonej analizy zidentyfikowano po sześć ryzyk pośrednich dla przyjętego poziomu ryzyka: niskiego, średniego i wysokiego.
EN
The aim of this article is to identify risks arising from the attempt to stabilise the banking system with the use of narrow banking, which in practice means imposing restrictions on various types of assets held by banks and on handling current deposits. To this end, the following will be discussed: the nature and concepts of narrow banking and the risks of narrow banking. The research hypothesis is as follows: narrow banking is an effective concept to use to secure the stability of the financial system. The principal risk connected with the implementation of the concept of narrow banking results from: the cost of deposit insurance, partial loss of banks’ efficiency, mismatching of structures of assets and liabilities of the bank (resulting in GAP), as well as the size and structure of loans for the non‑financial sector. As a result of the conducted analysis, 6 indirect risks were identified, each for the assumed risk level: low, medium and high.
Year
Volume
4
Issue
343
Pages
53-72
Physical description
Dates
published
2019-09-13
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_343_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.