PL EN


2019 | 5 | 344 | 29-48
Article title

The Application of Multi‑Criteria Taxonomy to Comparative Analysis of Structures of Sustainable Development

Content
Title variants
PL
Zastosowanie taksonomii wielokryterialnej do analizy porównawczej struktur zrównoważonego rozwoju
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Jednym z najczęściej popełnianych błędow podczas badań nad zrownoważonym rozwojem jest rozpatrywanie zbioru cech opisujących ten rozwoj w ramach jednego zbioru cech diagnostycznych. Takie podejście nie pozwala na zbadanie rzeczywistych zmian zachodzących w ramach poszczegolnych ładow zrownoważonego rozwoju. Zmiany te mogą mieć zupełnie inny przebieg w przypadku wskaźnikow opisujących np. wymiar gospodarczy czy środowiskowy zrownoważonego rozwoju. Rozwiązaniem jest rozpatrywanie wskaźnikow oddzielnie dla każdego ładu, a następnie porownywanie uzyskanych wynikow. W artykule zastosowano w tym celu taksonomię wielokryterialną. Do badania wykorzystano publikowane przez Eurostat wskaźniki monitorujące postęp we wdrażaniu Agendy na rzecz zrownoważonego rozwoju 2030 z lat 2008 i 2016. Otrzymane wyniki potwierdziły znaczne zrożnicowanie badanych krajow UE w zakresie poszczegolnych ładow i duże ich rozwarstwienie.  
EN
One of the most common errors in research on sustainable development is to analyse a set of features describing this development within one set of diagnostic features. Such an approach does not allow for examining the real changes taking place within each area of sustainable development. These changes may have a completely different direction in the case of indicators describing, for example, the economic area or the environmental area of sustainable development. The solution is to consider the indicators separately for each area and then compare the results obtained. In this work, multi‑criteria taxonomy was used for this purpose. The study used indicators published by Eurostat to monitor progress in implementing the Agenda for Sustainable Development 2030 from 2008 and 2016. The results presented in the paper confirmed the considerable diversity of the EU countries in each area of sustainable development and their large heterogeneity.
Year
Volume
5
Issue
344
Pages
29-48
Physical description
Dates
published
2019-09-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_344_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.