PL EN


2015 | 1 | 310 |
Article title

PSYCHOLOGICAL FACTORS IN SHAPING INVESTOR EXPECTATION ON CAPITAL MARKETS

Content
Title variants
PL
CZYNNIK PSYCHOLOGICZNY W KSZTAŁTOWANIU OCZEKIWAŃ INWESTORÓW NA RYNKU KAPITAŁOWYM
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Oczekiwania dotyczące przebiegu przyszłych procesów gospodarczych są jednymi z kluczowych czynników wpływających na decyzje inwestorów. Wydaje się, że specyficzna rola oczekiwań polega na tym, że jako zmienne nieobserwowalne wyjaśniają zjawiska ekonomiczne o charakterze obserwowalnym. Poznanie procesu kształtowania oczekiwań przez inwestorów ma podstawowe znaczenie dla opisu, interpretacji i prognozowania zmian wartości aktywów na rynkach finansowych, a zwłaszcza cen akcji na rynkach kapitałowych i co za tym idzie wartości notowanych na nich spółek. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie czynników psychologicznych kształtujących oczekiwania inwestorów, a tym samym wpływających na wartość rynkową przedsiębiorstw, czynników determinujących zarówno motywacyjne, jak  i poznawcze skłonności inwestorów. Główne pytania, które powstają na tle prowadzonych rozważań to: 1. Czy wiedza o psychologicznych czynnikach kształtujących decyzje inwestycyjne daje przedsiębiorstwom możliwość świadomego kształtowania długookresowych oczekiwań inwestorów, powodując tym samym, niejako bardziej fundamentalną odpowiedź rynku kapita-łowego?; 2. Czy istnieje potencjał włączenia oczekiwań inwestorów do procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa i przejścia od zarządzania wartością do zarządzania oczekiwaniami?
EN
Investor expectations about the course of future economic processes are one of the key factors influencing their decisions. It seems that expectations play a particular role because they constitute unobservable variables that can account for observable economic phenomena. Getting to know the process of how investor expectations are formed is a crucial element of description, interpretation and forecasting changes in the value of assets on financial markets, and especially changes in stock prices on capital markets which affect the value of publicly traded companies. The aim of this paper is to present the psychological factors shaping investor expectations and influencing the market value of companies, factors determining both the motivational and cognitive inclinations of investors. The main questions that arise from the background of the analysis conducted in this paper are: 1. whether awareness of the psychological determinants of investment decisions enables companies to consciously create long-term investor expectations, inspiring, in a sense, a more fundamental response from the capital market, 2. whether there is the potential to include investor expectations in the value-‑based management process and to make the transition from value-based management to expectations-based management.
Year
Volume
1
Issue
310
Physical description
Dates
published
2015-11-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6021_310_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.