PL EN


2016 | 77 |
Article title

Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle ostatnich zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 roku – wybrane zagadnienia

Content
Title variants
EN
Trade of agricultural real estate in the light of recent changes implemented by the act of 14 April 2016 – selected issues
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyses some specific problems of the civil turnover of agricultural real estate in the Polish legal system. The basic aim of my research is to give a relatively clear answer to the question asked about the significance of the civil turnover of agricultural real estate. Taking into consideration a hybrid character of the specific solutions, the aim will be to organize somehow the analyzed legal regulation of the turnover of agricultural real estate, to identify a key notion and to formulate regularities governing the legal form of the turnover combined with administrative interference (in the form of an administrative decision) against their wider context. By referring such observations to the problem of the role of an administrative decision in the civil turnover of agricultural real estate, different questions can be raised, concerning: sense of creating a special regulation of the turnover of agricultural real estate in the Polish legal system, the placement of such a regulation and its effectiveness in the formation of the agricultural system – or even the social and economic system – especially in new conditions where the ”driving force” of the development of the Polish agricultural law is also the European law.
PL
Artykuł dotyczy wybranych zagadnień w zakresie zmian legislacyjnych dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi. Podstawowym jego celem jest udzielenie względnie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o znaczenie cywilnoprawnego obrotu nieruchomościami rolnymi. Mając na uwadze hybrydalny charakter poszczególnych rozwiązań chodzić będzie zwłaszcza o swoiste uporządkowania analizowanej regulacji prawnej obrotu nieruchomościami rolnymi, odnalezienie myśli przewodniej i sformułowanie prawidłowości rządzących prawnorolnymi formami obrotu skojarzonymi z ingerencją administracyjnoprawną (przybierającą postać decyzji administracyjnej), ze szczególnym uwzględnieniem szerszego kontekstu, w jakim są one osadzone. Odnosząc te spostrzeżenia do problemu roli czy udziału decyzji administracyjnej w cywilnoprawnym obrocie nieruchomościami rolnymi, zasadnie można na jego tle formułować różnorakie pytania o: sens kreowania w polskim systemie prawnym szczególnej prawnorolnej regulacji obrotu nieruchomościami rolnymi, umiejscowienie takiej regulacji i skuteczność jej oddziaływania na kształtowanie ustroju rolnego – czy nawet szerzej ustroju społeczno-gospodarczego, zwłaszcza w nowych warunkach, w których „siłą napędową” rozwoju polskiego prawa rolnego stało się także prawo europejskie.
Year
Volume
77
Physical description
Dates
published
2016-04-25
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6069_77_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.