PL EN


2018 | 25 | 15-25
Article title

Lingwistyka, glottodydaktyka, praktyka dydaktyczna – rola teorii językoznawczych w procesie glottodydaktycznym

Content
Title variants
EN
Linguistics, glottodidactics, didactic practice – the role of linguistic theories in the glottodidactic process
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the importance of linguistic knowledge (linguistic concepts) in the process of teaching Polish as a foreign language. The awareness of its own identity as a science allows glottodidactics to make a sensible interaction with related areas. Concepts originating from other fields of knowledge, e.g. linguistics and psychology, are the source of stimuli and inspiration; they support glottodidactics. Interdisciplinarity causes the expansion of the research field and is a sign of time in modern science. Both linguistics and glottodidactics have a common subject of research, which is language. The difference concerns the perspective of the analysis being carried out: the definition of the concept and its description and teaching (learning) methods. Glottodidactics approaches the language from multiple angles. Language is a system, a tool of communication, a source of culture and knowledge about the world. Therefore, it is impossible to underestimate the importance of linguistic theories in the methodology of teaching foreign languages.
PL
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia wiedzy językoznawczej (koncepcji językoznawczych) w procesie nauczania języka polskiego jako obcego. Świadomość własnej tożsamości jako nauki pozwala glottodydaktyce na sensowną interakcję z obszarami pokrewnymi. Koncepcje pochodzące z innych dziedzin wiedzy, np. językoznawstwa, psychologii, są źródłem bodźców i inspiracji, wspomagają glottodydaktykę. Interdyscyplinarność bowiem powoduje rozszerzanie pola badawczego i stanowi znak czasu we współczesnej nauce. Zarówno lingwistyka, jak i glottodydaktyka posiadają wspólny przedmiot badań, jakim jest język, różnica dotyczy perspektywy oglądu prowadzonych analiz: zdefiniowania pojęcia i jego opisu oraz sposobów nauczania (uczenia się). Glottodydaktyk podchodzi do języka wieloaspektowo. Język bowiem to system, narzędzie komunikacji, źródło kultury i wiedzy o świecie. Zatem nie sposób nie zauważać i nie doceniać znaczenia teorii językoznawczych w metodyce nauczania języków obcych.
Year
Volume
25
Pages
15-25
Physical description
Dates
published
2019-02-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0860-6587_25_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.