PL EN


2018 | 22 | 55-72
Article title

Family values of Vietnamese living in Vietnam and Poland

Authors
Content
Title variants
PL
Wartości rodzinne w opinii Wietnamczyków mieszkających w Wietnamie i w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w grupie Wietnamczyków mieszkających w Wietnamie i w Polsce, a dotyczących wartości rodzinnych. Badaniami objęto 196 osób (100 osób w Wietnamie, 96 osób w Polsce) oraz 15 osób narodowości wietnamskiej, które zawarły związek małżeński z Polakami. Zastosowano w nich autorskie kwestionariusze oraz wywiad pogłębiony. W badaniu odwołano się do wartości silnie zakorzenionych w wietnamskiej kulturze, porównywano stosunek do nich w obydwu badanych grupach. Uzyskane rezultaty potwierdziły silne przywiązanie do tradycyjnych wartości rodzinnych, takich jak: szacunek dla rodziców, wierność małżeńska, posłuszeństwo żony wobec męża. Stwierdzono także różnice pomiędzy porównywanymi grupami – uczestnicy badania mieszkający w Polsce akceptowali mniej formalne relacje między rodzicami i dziećmi oraz byli bardziej tolerancyjni wobec pozamałżeńskich relacji seksualnych. Wyniki badania wskazują, że zamieszkiwanie i praca w innym kraju zmieniają system akceptowanych wartości rodzinnych.
EN
This article focuses on the results of the study on family values of Vietnamese living in Vietnam and Poland. The participants were 196 Vietnamese (100 people in Vietnam, 96 people in Poland) and 15 people who got married with Poles. The methods used included questionnaire and intensive interview. The study used traditional family values of Vietnamese as the background for data analyses and comparison of two groups. The study results showed that Vietnamese participants continued to confirm basic traditional family values such as filial piety, respect for parents, especially in parents – offspring relations; faithfulness, benevolence and righteousness in husband – wife relations. Besides, some differences were revealed such as participants living in Poland having more freedom than other group in relationships with offspring, and are more flexibility in opinions and behavior about sex issues. These findings confirm that living and working overseas bring some changes to the system of accepted family values.
Year
Issue
22
Pages
55-72
Physical description
Dates
published
2019-08-08
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1427-969X_22_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.