PL EN


2018 | 50 | 1 | 21-34
Article title

Innowacje a odnawialne źródła energii. Porównanie siłowni wiatrowych o pionowej i poziomej osi obrotu

Authors
Content
Title variants
EN
Innovation and renowable energy source. Comparison of wind turbines with vertical and horizontal axis of rotation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the biggest problems of the modern economy is the depletion of traditional energy sources. It is also a very important topic for the European Union, which is why the development of renewable energy has become one of the priorities of the Europe 2020 strategy. This article is an attempt to depict innovation, which is also one of the pillars of the aforementioned strategy, the renewable energy sector with particular emphasis on wind farms. Its main purpose is to show cost-effectiveness of modern solutions by comparing the energy efficiency of wind turbines with horizontal axis and the vertical axis. The paper presents conclusions that were possible to present through causal analysis and analysis of source documents, legal acts and statistical data. The basic tools used in the work are methods of induction and deduction. They allowed us to find which windmills were more economical.
PL
Jednym z największych problemów współczesnej gospodarki jest wyczerpywanie się tradycyjnych źródeł energii. Również dla Unii Europejskiej jest to bardzo ważny temat, dlatego też rozwój energetyki odnawialnej stał się jednym z priorytetów strategii „Europa 2020”. Artykuł jest próbą zobrazowania innowacyjności (będącej również jednym z filarów wspomnianej wyżej strategii) sektora energetyki odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem siłowni wiatrowych. Jego głównym celem jest przedstawienie opłacalności wykorzystania nowoczesnych rozwiązań przez porównanie efektywności energetycznej siłowni wiatrowych o poziomej osi obrotu i tych o osi pionowej, ze wskazaniem, które rozwiązanie jest lepsze, bardziej opłacalne. Artykuł przedstawia wnioski, które były możliwe do zaprezentowania dzięki analizie przyczynowo-skutkowej oraz analizie dokumentów źródłowych, aktów prawnych i danych statystycznych. Podstawowymi narzędziami stosowanymi w pracy są metody indukcji i dedukcji.
Year
Volume
50
Issue
1
Pages
21-34
Physical description
Dates
published
2019-03-06
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1429-3730_50_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.