PL EN


2018 | 50 | 1 | 63-74
Article title

Praktyczny wymiar opiekuńczej roli państwa – domy dziennego pobytu

Authors
Content
Title variants
EN
The practical dimension of the caring role of the state – houses of daily stay
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the forms of state aid to the elderly are the Department of Social Welfare, which provide services living, care, support and education. Those Department, which provide only daycare called Day Care Houses. The purpose of this article is to determine the need and extent of the availability of Day Care Homes, the degree of satisfaction of the needs and expectations of people attending to them and to present the principles of their financing. In order to do this simple-depth interview with an employee of the Social Welfare Centre in Lodz, employed as a Senior Inspector (Planning Department) and a survey of 96 residents of houses Day Centre in Lodz. As is clear from the survey conducted willing people do not have to wait long for the opportunity to use the Day Care Homes in Lodz. Research verifies the functionality of the described institution, which is in line with the law on social assistance and underlines the importance of institutions and helps older people in everyday life, prevents the feeling of uselessness and social exclusion.
PL
Jedną z form pomocy państwa dla osób starszych są Domy Pomocy Społecznej, które świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne. Te placówki, które zapewniają tylko opiekę dzienną nazywają się Domami Dziennego Pobytu (DDP). Zadaniem niniejszego artykułu jest określenie zapotrzebowania i stopnia dostępności Domów Dziennego Pobytu, stopnia zaspokajania potrzeb i oczekiwań osób do nich uczęszczających oraz przedstawienie zasad ich finansowania. W tym celu przeprowadzono indywidualny wywiad pogłębiony z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi zatrudnionym na stanowisku Starszego Inspektora (Dział Planowania) oraz ankietę wśród 96 pensjonariuszy Domów Dziennego Pobytu w Łodzi. Jak wynika z przeprowadzonego badania ankietowego chętne osoby nie muszą długo czekać na możliwość korzystania z Domów Dziennego Pobytu w Łodzi. Badanie sprawdza funkcjonalność opisanej instytucji, która jest zgodna z ustawą o pomocy społecznej. Podkreśla ono również znaczenie instytucji w pomocy osobom starszym w życiu codziennym, zapobieganiu poczucia bezużyteczności i wykluczenia społecznego.
Year
Volume
50
Issue
1
Pages
63-74
Physical description
Dates
published
2019-03-06
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1429-3730_50_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.