PL EN


2017 | 29 |
Article title

Rewitalizacja a Odnowa Wsi. Analiza porównawcza instrumentów Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Revitalization of rural renewal. Comparative analysis of European Union instruments
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article was devoted to a broader discussion of the substance of two rural development instruments financed by the European Union – renewal and revitalization of rural areas. Renewal and revitalization of rural areas are two important instruments for rural development, co-financed by the European Union under the Common Agricultural Policy (through the rural development program – rural renewal) and cohesion policy (through regional operational programs of individual voivodeships – revitalization). The article describes the features of both approaches, together with an indication of the similarities and differences that are associated with them. In addition, the answer to the question is how much each instrument influences the activation of the population and takes into account in the process of creating individual documents the participation of different social groups, public and private institutions, etc. Both approaches, though similar in purpose, do not duplicate or exclude, but Complementary and complementary.
PL
Artykuł został poświęcony szerszemu omówieniu istoty dwóch instrumentów związanych z rozwojem wsi, finansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. odnowie oraz rewitalizacji wsi. Odnowa i rewitalizacja to dwa ważne instrumenty rozwoju wsi, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (poprzez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – odnowa wsi) oraz polityki spójności (poprzez Regionalne Programy Operacyjne poszczególnych województw – rewitalizacja). W artykule dokonano charakterystyki obu podejść wraz ze wskazaniem podobieństw i różnic, które się z nimi wiążą. Ponadto udzielono odpowiedzi na pytanie, na ile każdy z instrumentów wpływa na aktywizację mieszkańców oraz uwzględnia w procesie tworzenia poszczególnych dokumentów udział różnych grup społecznych, instytucji publicznych i prywatnych itp. Obydwa podejścia – choć w założeniach podobne do siebie – nie dublują się ani nie wykluczają, ale uzupełniają się i są względem siebie komplementarne.
Year
Issue
29
Physical description
Dates
published
2018-02-14
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1508-1117_29_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.