PL EN


2018 | 34 | 5-23
Article title

Czy GIS podnosi rangę dyscyplin geograficznych? Znaczenie GIS i GIScience dla geografii

Authors
Content
Title variants
EN
Does GIS increase position of geographical disciplines? Importance of GIS and GIScience for geography
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Geographers perceive information and communication technologies (ICT), including GIS software, as an element of inevitable transformations in geography. Some consider them to be ancillary to geography, some also note a digital turn that renews interest and links with areas such as computational social sciences and data-driven geography to gain a deeper insight into quantitative research, especially multi-resolution and multi-scale, on a time scale. Recently, the diversity of digital devices, platforms, applications and services is an inherent, normal and expected element of everyday life, and digital technologies are also a media standard for generating and analyzing knowledge in qualitative research. Progress, commercialization and popularization of geospatial technologies contribute to the development of spatial ontology and spatial epistemology. Semantic analysis of articles published in the most important geographical scientific journals (2014–2018) proves that interdisciplinary, methodological or applied geography approaches are most active in geographical scientific discourse.
PL
Geografowie postrzegają technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym oprogramowanie GIS, jako element nieuchronnych przemian w geografii. Część uważa, że są instrumentami pomocniczymi geografii, część zauważa „cyfrowy zwrot” (digital turn), który odnawia zainteresowanie i związki z takimi dziedzinami, jak computational social sciences oraz data-driven geography w celu uzyskania głębszego wglądu w badania ilościowe, w skali czasowej, wielorozdzielcze i wieloskalowe. Współcześnie różnorodność cyfrowych urządzeń, platform, aplikacji i usług jest nieodłącznym, normalnym i oczekiwanym elementem codziennego życia, a technologie cyfrowe są również standardem medialnym generowania i analizy wiedzy w badaniach jakościowych. W miarę postępu, komercjalizacji i popularyzacji technologii geoprzestrzennych, one same przyczyniają się do rozwoju ontologii i epistemologii przestrzennych. Analiza semantyczna artykułów opublikowanych w najważniejszych czasopismach naukowych dedykowanych różnym dyscyplinom geografii (w latach 2014–2018) dowodzi, że w geograficznym dyskursie naukowym najbardziej aktywne jawią się czasopisma geograficzne podejmujące tematykę interdyscyplinarną, metodologiczną lub z zakresu geografii stosowanej.
Year
Issue
34
Pages
5-23
Physical description
Dates
published
2019-05-08
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1508-1117_34_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.