PL EN


2017 | 2 | 41-53
Article title

Suma pieniężna jako środek dyscyplinujący w postępowaniu sądowo-administracyjnym

Content
Title variants
EN
Granting a Sum of Money as a Means of Disciplining in the Court-administrative Proceedings
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Judicial control is an immanent element of every administration process. Administrative courts are the basic guarantor of the legality of administrative bodies in the current legal system,to which, apart from the primary role of the administration of justice. Therefore, the feasibility sentences of administrative courts plays the main role in this process. For this reason, the legislator has given them to the function of disciplining influence. Today, apart from typical repressive measures, the legislator introduces preventive instruments. It should also be emphasized that the catalogue of disciplining measures is continuously expanding. A new legal solution is established in 2015 additional measure of a disciplinary and repressive nature, that is granting of a sum of money from the authority to the complainant.
PL
Kontrola jest niezbędnym elementem każdego procesu administrowania. Sądowa kontrola administracji jest w obowiązującym systemie prawa podstawowym instrumentem zagwa­rantowania legalności działania organów administracji. Dlatego też kluczową rolę należy przypisać wykonalności orzeczeń sądów administracyjnych. Z tego też powodu sądy te zostały wyposażone w możliwość stosowania środków dyscyplinującego oddziaływania. Współcześnie obok typowych środków o charakterze represyjnym ustawodawca wprowadza instrumenty o charakterze prewencyjnym. Katalog środków dyscyplinujących ulega ciągłemu rozszerzeniu. Nowym rozwiązaniem prawnym jest ustanowiony w 2015 r. dodatkowy środek o charakterze dyscyplinująco-represyjnym, polegający na przyznaniu sumy pieniężnej od organu na rzecz skarżącego.
Year
Issue
2
Pages
41-53
Physical description
Dates
published
2017-06-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1509-877X_02_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.