PL EN


2017 | 3 | 9-37
Article title

Raport generalny – Transformacja systemów podatkowych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej – 25 lat doświadczeń oraz wyzwania na przyszłość – cz. II

Content
Title variants
EN
General report – Transformation of tax systems in the CEE countries – 25 years of experience and future challenges – part 2
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This report is the result of the international conference The Transformation of Tax Systems in the CEE and BRICS Countries – 25 years of experience and future challenges organized by the Centre of Tax Documentation and Studies in Lodz, in cooperation with the International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) in Amsterdam, Foundation of the Centre of Tax Documentation and Studies and the Polish Branch of International Fiscal Association (IFA). The conference was held on 9 and 10 October 2015 on the premises of the Faculty of Law and Administration of the University of Lodz. The report deals with the general and specific legal and tax policy aspects of the transformation of tax systems in Central and Eastern European (CEE) countries in the years 1990–2015 in different areas of tax law: substantive, procedural and international. The future challenges for the tax laws in these countries are also covered. The report focuses on not only purely legal aspects of the transformation of tax systems and the evaluation of the resulting legislation, but also on tax policy aspects and future challenges in these countries. Identifying experience of the CEE countries in the field of transformation of tax systems and contemporary and future challenges of these systems, is a necessary step in a quest for creating better tax legislation, more suited to the needs of taxpayers and tax administration in the modern economy. Among other things, the following issues are discussed: relations between constitutional and tax law, standards of tax legislative process, concepts and standards of national policies, the problem of tax resistance, importance and construction of different types of taxes, tax aspects of Research and Developments and other tax incentives, as well as types of available tax rulings and procedural guarantees of taxpayers’ rights and their effectiveness. Moreover, the role and importance of unilateral, bilateral and multilateral measures against double taxation, including the impact of the OECD Model Convention on Income and Capital, UN Model Convention between Developed and Developing Countries and the OECD/G20 BEPS Action Plan are highlighted.
PL
Niniejszy raport generalny powstał jako rezultat międzynarodowej konferencji nt. The Transformation of Tax Systems in the CEE and BRICS Countries – 25 years of experience and future challenges zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Międzynarodowym Biurem Dokumentacji Podatkowej w Amsterdamie (International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) in Amsterdam), Fundacją Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Polskim Oddziałem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (Polish Branch of International Fiscal Association, IFA). Konferencja ta odbyła się w dniach 9–10 października 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Raport dotyczy ogólnych i szczegółowych aspektów transformacji systemów podatkowych i polityki podatkowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1990–2015 w różnych obszarach prawa podatkowego: materialnego, proceduralnego oraz międzynarodowego. W raporcie zidentyfikowano także przyszłe wyzwania stojące przez systemami podatkowymi państw Europy Środkowej i Wschodniej. Zidentyfikowanie doświadczeń państw Europy Środkowej i Wschodniej na polu transformacji ich systemów podatkowych oraz przyszłych wyzwań jest krokiem niezbędnym na drodze do tworzenia lepszej legislacji podatkowej, przystającej do potrzeb podatników i administracji podatkowej we współczesnym świecie. W raporcie omówiono m.in. zagadnienia związane z relacjami między prawem konstytucyjnym a prawem podatkowym, standardy legislacji podatkowej, standardy i koncepcje polityki podatkowej państw Europy Środkowej i Wschodniej, problematykę oporu podatkowego, znaczenie i konstrukcję poszczególnych podatków, podatkowe aspekty zachęt podatkowych dla działalności badawczej i rozwojowej i innych ulg podatkowych, a także rodzajów interpretacji przepisów prawa podatkowego, proceduralnych gwarancji ochrony praw podatników i ich skuteczności. Ponadto w raporcie przeanalizowano rolę i znaczenie jednostronnych, dwustronnych i wielostronnych środków zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, w tym wpływ Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i kapitału, Konwencji Modelowej ONZ w sprawie unikania podwójnego opodatkowania między państwami rozwiniętymi a rozwijającymi się oraz OECD/G20 Planu Działań BEPS.
Year
Issue
3
Pages
9-37
Physical description
Dates
published
2017-09-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1509-877X_03_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.