PL EN


2018 | 2 | 35-70
Article title

China’s tax and non-tax instruments responding to its weakening attractiveness to foreign capital

Authors
Content
Title variants
PL
Podatkowe i niepodatkowe instrumenty odpowiedzialne za osłabienie atrakcyjności Chin z perspektywy zagranicznego kapitału
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule przeanalizowano kwestie związane z osłabieniem atrakcyjności Chin z perspektywy zagranicznego kapitału, po wprowadzeniu w 2008 r. nowych regulacji dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, które zlikwidowały wcześniejsze preferencje podatkowe dla zagranicznych inwestorów oraz wprowadziły korzystne instrumenty polityki podatkowej dla różnych rodzajów specjalnych stref podatkowych. W artykule przedstawiono empiryczne dowody i główne czynniki powodujące osłabienie przyciągania inwestycji zagranicznych. Przeanalizowano w nim także główne narzędzia podatkowe i środki pozapodatkowe przyjęte przez chiński rząd centralny i władze regionalne, których celem jest poprawa konkurencyjności Chin w zakresie przyciągania zagranicznego kapitału. Głównym wkładem tego artykułu jest dyskusja na temat dobrych praktyk Chin w zakresie wykorzystywania środków niepodatkowych w celu przyciągnięcia kapitału zagranicznego, co skutecznie zapobiega szkodliwej międzynarodowej konkurencji podatkowej. Innym wkładem tego artykułu jest dyskusja na temat podstaw ekonomicznych (tj. chińskiej siły porównawczej i własności państwowej gruntów), dzięki którym te środki pozapłacowe są wykonalne. Dobra praktyka Chin w zakresie przyjmowania środków niepodatkowych i wykorzystywania ich siły porównawczej ma wartość odniesienia dla innych krajów importujących kapitał na świecie.  
EN
This paper studies China’s weakening in its attractiveness to foreign capital, especially since its implementation of new corporate income tax law in year 2008, which phased out the former preferential tax treatments for foreign invested enterprises and the placed-based favourable tax policies for various special tax zones. Empirical evidence and the major factors causing this weakening in attracting foreign investment are discussed. This paper also studies the major tax measures, fiscal measures and non-tax measures adopted by China central and regional governments, which are aimed to improve China’s competitiveness in attracting foreign capital. The major contribution of this paper is its discussion on China’s good practice of making use of nonta Xmeasures to attract foreign capital, which is effective in avoiding harmful international ta Xcompetition. The other contribution of this paper is the discussion on the economic foundation (i.e. China’s comparative strength and state ownership of lands) which makes these non-tax measures feasible. China’s good practice of adopting non-tax measures and making use of its comparative strength is of reference value to other capital importing countries in the world.
Year
Issue
2
Pages
35-70
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1509-877X_2018_02_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.