PL EN


2014 | 13 | 91-103
Article title

Przegląd dorobku Profesora Jerzego Dzieciuchowicza z geografii ludności i geografii społecznej w latach 1969‒2013

Content
Title variants
EN
Overview of Professor Jerzy Dzieciuchowicz’s output in population geography and social geography between 1969 and 2013
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The academic output of Professor Jerzy Dzieciuchowicz in the field of population geography and social geography is rich and covers several study problems. He devoted considerable attention to geodemographic research which included studies raising the theme of demographic and social constructs in cities and urban agglomerations but he also studied this problem area globally. One of the most important study problems in Professor Dzieciuchowicz’s professional carrier were migration processes as his doctoral and his habilitation dissertations both focuses on this subject matter. Within that framework, he analysed commuting patterns of the inhabitants of Łódź. Professor Dzieciuchowicz also has theoretical achievements in this area. He is the author of the cognitive theory of migrational behavior and the theory of migration based on the concept of human capital. Among other population problems raised in his studies, Professor Dzieciuchowicz also published studies devoted to Polish immigrants in France. They were partly a result of field studies he conducted during an academic internship in Aix-Marseille, France. Other problem areas studied by Professor Dzieciuchowicz within social geography include the area of religious denominations. It need be stressed that Professor Dzieciuchowicz belongs to an elite group of Polish geographers who have been studied the theme of population systematically for the past forty years.
PL
Dorobek naukowo-badawczy prof. J. Dzieciuchowicza z zakresu geografii ludności i geografii społecznej jest bogaty i obejmuje kilka problemów badawczych. Dużo uwagi Profesor poświęcił badaniom geodemograficznym. Były to opracowania podejmujące tematykę struktur demograficznych i społecznych w miastach i aglomeracjach miejskich, ale także zajmował się tą problematyką w skali globalnej. Ważnym problemem badawczym, z punktu widzenia rozwoju kariery zawodowej, były dla Profesora zagadnienia procesów migracyjnych, ponieważ zarówno praca doktorska, jak i habilitacyjna dotyczyły tej tematyki. W ramach tych zagadnień J. Dzieciuchowicz analizował dojazdy do pracy mieszkańców Łodzi. Profesor ma w tej dziedzinie także dorobek teoretyczny, jest autorem kognitywnej teorii zachowań migracyjnych oraz teorii migracji bazującej na koncepcji kapitału ludzkiego. Spośród innych zagadnień ludnościowych podejmowanych w opracowaniach przez Profesora, wymienić należy także publikacje poświęcone Polonii francuskiej. Były one m.in. efektem badań terenowych podczas stażu naukowego odbywanego w Aix-Marseille we Francji. Do innych zagadnień podejmowanych przez Profesora w ramach geografii społecznej zaliczyć należy problematykę wyznań religijnych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że prof. J. Dzieciuchowicz należy do wąskiego kręgu polskich geografów, którzy zajmowali się tematyką ludnościową systematycznie w ciągu minionych czterdziestu lat.
Year
Issue
13
Pages
91-103
Physical description
Dates
published
2017-06-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1733-3180_13_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.