PL EN


2017 | 13 | 4 | 30-47
Article title

Konwencja o prawach dziecka a realizacja praw dziecka z niepełnosprawnością w relacjach rówieśniczych

Content
Title variants
EN
Convention on the Rights of the Child and the Realization of the Rights of the Child with Disabilities in Peer Relations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podjęte rozważania wpisują się we współczesny dyskurs w społecznym podejściu do niepełnosprawności, gdzie zwraca się szczególną uwagę na kwestię obywatelstwa i realizacji praw osób niepełnosprawnych, w tym także dzieci. Prezentowany artykuł dotyczący realizacji praw dziecka z niepełnosprawnością ma za zadanie pokazać przede wszystkim, jak Polska realizuje Konwencję ONZ o prawach dziecka w świetle okresowych sprawozdań z wykonywania konwencji. Zaś analiza opinii dzieci pełno- i niepełnosprawnych ma przedstawić, w jaki sposób one same rozumieją prawa dziecka, które są dla nich najważniejsze, a także jakie istnieją bariery w realizacji tych praw w codziennym funkcjonowaniu. Teoretyczne ramy prowadzonych analiz stanowią podstawowe tezy poszerzonej społeczno-relacyjnej teorii niepełnosprawności z uwzględnieniem podejścia opartego na prawach człowieka (the rights-based approach), a także nowoczesnej koncepcji dzieciństwa.
EN
The reflections at hand are part of the modern discourse on the social approach to disability, where special attention is paid to the issue of citizenship and the realization of the rights of people with disabilities, including children. This article on the implementation of the rights of children with disabilities is to show, first of all, how Poland implements the UN Convention on the Rights of the Child in the light of periodic reports on the implementation of the Convention. The analysis of the opinions of children with disabilities and their disability is to show how they understand the rights of the child that are most important to them and what are the barriers to implementing these rights in everyday life. The theoretical framework of the analysis is the basic thesis of the broader social-relational theories of disability with regard to the rights-based approach, as well as the modern concept of childhood.
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
30-47
Physical description
Dates
published
2017-11-30
Contributors
References
 • Berghman Jos (1995) Social Exclusion in Europe: Policy Context and Analytical Framework [w:] G. Room, ed., Beyond the Threshold. Bristol: Policy Press, s. 10–28.
 • Corsaro William (2005) The Sociology of Childhood. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications.
 • Czyż Elżbieta (2002) Prawa dziecka. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
 • Davis John M. (2004) Disability and Childhood: Deconstructing the Stereotypes [w:] J. Swain i in., eds., Disabling Barriers – Enabling Environments. London: SAGE Publications, s. 142–148.
 • Gronowska Bożena, Jasudowicz Tadeusz, Mik Cezary (1994) O prawach dziecka. Toruń: Wydawnictwo Comer.
 • Jenks Chris (2008) Socjologiczne konstrukty dzieciństwa [w:] M. J. Kehily, red., Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem. Kraków: Wydawnictwo WAM, s. 111–133.
 • Komitet Praw Dziecka (2006) Komentarz ogólny nr 9: Prawa dzieci niepełnosprawnych. 43. sesja, Genewa, 11–29 września 2006 r.
 • Komitet Praw Dziecka. Uwagi końcowe do połączonych trzeciego i czwartego sprawozdania okresowego Polski. Przyjęte przez Komitet na 17. sesji (14 września- październik 2015) (tłumaczenie opracowano na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka) [dostęp 8 maja 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹brpd.gov.pl/sites/default/files/crc_c_pol_co_3-4_21922_e_pl.doc›.
 • Konwencja o prawach dziecka (1989) ONZ, Dz. U. z 23 grudnia 1991 r. Nr 120, poz. 526.
 • Kwak Anna, Mościskier Andrzej (2002) Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Maciejewska-Mroczek Ewa i in. (2016) Kodeks dobrych praktyk w badaniach z dziećmi prowadzonych z perspektywy nauk społecznych (w tym interdyscyplinarnych childhood studies, etnografii, antropologii kulturowej, socjologii) [dostęp 20 marca 2017 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://childhoods.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/22/2016/04/kodeks_dobrych_praktyk_IZBnD.pdf›.
 • Mikołajczyk-Lerman Grażyna (2013) Między wykluczeniem a integracją – realizacja praw dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny. Analiza socjologiczna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Nanda B. P. (2008) School Without Walls in 21st Century. New Delhi: Mittal Publications.
 • Prout Alan, James Allison (1997) A New Paradigm for the Sociology of Childhood? Provenance, Promise and Problems [w:] A. James, A. Prout, eds. Constructing and Reconstructing Childood: Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood . New York: Routledge Falmer, s. 7‒33.
 • Soroka-Fedorczuk Anetta (2007) Osoby niepełnosprawne w opiniach dzieci. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Sprawozdanie okresowe Polski (2002) 31 sesja Komitetu Praw Dziecka ONZ, posiedzenie 827 i 828 dnia 1 października 2002 roku, CRC/C/15/Add.194 [dostęp 10 lipca 2012 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www/men.waw.pl›.
 • Szymańczak Jolanta (1999) Konwencja o prawach dziecka ONZ Uwagi o realizacji konwencji przez Rzeczpospolitą Polską, Informacja 684 [dostęp 12 czerwca 2012 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-684.htm#prz4›.
 • Thomas Carol (2007) Sociologies of Disability and Illness. Contested Ideas in Disability Studies and Medical Sociology. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Woodhead Mary (2008) Prawa dziecka, czyli nowa zasada powszechna. „Dzieci w Europie”, t. 13, nr 1 [dostęp 10 października 2011 r]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.frd.org.pl/dzieciweuropie/dwe13.pdf›
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1733-8069_13_4_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.