PL EN


2019 | 15 | 4 | 84-105
Article title

Aktywność zawodowa łódzkich trzydziestolatków w perspektywie kariery zawodowej w świetle analiz jakościowych

Content
Title variants
EN
The Professional Activity of Lodz’s Thirty-Year-Old Persons with Regard to a Career in the Light of Qualitative Analyses
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article focuses on the professional experience of young adults, which are analysed in the context of a professional career. The theoretical framework of the analysis consists of two theories of career, namely that of Edgar Schein and that of Donald Super, the latter of whom combines human professional development with role and situational factors. The studies were conducted in the qualitative paradigm with the use of individual case study method (quasi-biographical interview). The subject of analyses was the course of the professional experience of young adult residents of Łódź, who – demographically – were entering the stage of adulthood in the year of Poland’s accession to the EU, thus performing professional roles in the development of the market society in Poland at the turn of the century. The conducted analyses indicate that the professional careers of thirty-year-olds in Łódź are horizontal and in-depth, as well as are differentiated by gender and level of education, and the situation in families of origin at the stage of growing up. However, they also have shared characteristics. The professional paths of the respondents include a multitude of jobs and positions, which are usually unstable and insecure.
PL
Artykuł dotyczy doświadczeń zawodowych młodych dorosłych, analizowanych w kontekście kariery zawodowej. Teoretyczne ramy analizy stanowią teorie karier: E. Scheina oraz D. Supera, który łączy rozwój zawodowy człowieka z czynnikami roli i czynnikami sytuacyjnymi. W przeprowadzonych badaniach w paradygmacie jakościowym z wykorzystaniem metody studium indywidualnego przypadku (technika wywiadu quasi biograficznego) przedmiotem analiz uczyniono przebieg doświadczeń zawodowych młodych dorosłych łodzian, osiągających demograficzną dorosłość w roku akcesji Polski do UE, realizujących role zawodowe w warunkach rozwoju społeczeństwa rynkowego w Polsce przełomu wieków. Przeprowadzone analizy wskazują, że kariery zawodowe łódzkich trzydziestolatków są karierami poziomymi i w głąb, zróżnicowanymi według płci i poziomu wykształcenia oraz sytuacji w rodzinach pochodzenia na etapie wzrastania bohaterów biografii, ale mają też cechy wspólne. Ścieżki zawodowe badanych obejmują w wielość miejsc pracy i stanowisk, na ogół niestabilnych i niepewnych.
Year
Volume
15
Issue
4
Pages
84-105
Physical description
Dates
published
2019-11-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1733-8069_15_4_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.